Piše: Bridget Sleap, Savetnik za ljudska prava, HelpAge International

 

Sedma sednica Otvorene radne grupe za starenje (u daljem tekstu Radna grupa) održana je u Njujorku između 12. i 15. decembra 2016. godine.

Glavni zaključci

  1. Učešće nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava

Nacionalnim institucijama za zaštitu ljudskih prava je omogućeno da učestvuju u radu Radne grupe. Njihovo učešćedoneće važan doprinos diskusijama Radne grupe ali i diskusijama sa starijim osobama i vladama u periodima između sednica Radne grupe.

  1. Prelazak na diskutovanje o ključnim temama

Radna grupa se dogovorila da će na svojoj narednoj sednici u 2017. godini diskutovati o važnim elementima pojedinačnih ljudskih prava. Ovo će produbiti razumevanje toga kako se koncept ljudskih prava primenjuje u starijem životnom dobu. Jedan broj Država članica smatrao je da je ovo neophodna aktivnost pre nego što se donese odluka o instrumentu koji bi na najbolji način štitio ljudska prava. Ovaj potez će takođe omogućiti Radnoj grupi da ispuni svoj mandat u skladu sa rezolucijama Generalne skupštine Ujedninjenih nacija.

  1. Podrška za novi instrument za zaštitu ljudskih prava od strane Nezavisnog UN eksperta za ljudska prava

Nezavisni ekspert Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava starijih osoba, gospođa Rosa Kornfeld-Matte predstavila je svoj detaljni izveštaj u kome zaključuje da Madridski internacionalni plan akcije za starenje (MIPAA) i postojeći zakoni nisu dovoljni da se bave trenutnim nedostacima u zaštiti ljudskih prava starijih. Nezavisni ekspert smatra da je najbolji pristup instrument koji je pravno obavezujući.

Predsedavajuća Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, gospođa Maria Soledad Cisternas reyes, podvukla je da je starenje konceptualno različito od invaliditeta, kao i da norme Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom nisu dovoljne da zaštite prava starijih. Podržala je inicijativu za donošenje nove konvencije UN za starije osobe i razjasnila da bi ovo ojačalo i unapredilo implementaciju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom u pofgledu starijih osoba sa invaliditetom.

Naredni koraci: osma sednica 2017. godine

Biro Radne grupe će se konsultovati sa Državama članicama kako bi se odabrale dve od sledećih oblasti ljudskih prava za diskusiju na narednoj sednici: ravnopravnost i nediskriminacija; slovboda od nasilja, zlostavljanja i zapostavljanja; autonomija i samostalnost. Predviđa se da će predsedavajući pozvati Države članice, predstavnike civilnog društva, nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava i druge da podnesu priloge pre sednice. Takođe se očekuje da će dokument sa temama biti pripremljen za diskutovanje na na osmoj sednici.

Za dalje informacije:

Otvorena radna grupa za starenje: https://social.un.org/ageing-working-group/

Nezavisni ekspert: http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx