Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nastavili su već započeto istraživanje  ”Starenje u gradu” koje podržava Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA). U okviru projekta održana je fokus grupa u Crvenom krstu Kraljeva 6. oktobra 2017. godine. Informacije do kojih smo došli kroz fokus grupe sa jedne strane pokazuju sličnosti među gradovima, sa druge strane pokazalo se da postoje i izvesne razlike. U Beogradu je istaknuto da se dešava da se stariji ne osećaju dovoljno bezbedno, za razliku od manjih gradova gde stariji procenjuju da bezbednost nije problem. Zaključak sa fokus grupa je da je socijalna izolacija starijih nešto što je veliki problem i da Crveni krst kroz svoje različite programe uključuje starije, čime oni postaju društveno angažovani kao volonteri koji svoje potencijale prenose mlađima i time jačaju koheziju društva. Crveni krst Srbije kroz svoj rad pomažući ugroženima, prepoznaje i jača potencijale svih osoba koji su uključeni u njegove aktivnosti, nezavisno od uzrasta, profesije i pola.

Neposredno pre fokus grupe održana je prezentacija prošlogodišnjeg istraživanja “Položaj starijih u selu”, koje je takođe podržano od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). Prezentaciji su prisustvovali stariji, ali i predstavnici lokalne samouprave, centra za socijalni rad i predstavnika organizacija civilnog društva.