Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ nalazi se na polovini implementacionog perioda, tako da su u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji organizovane aktivnosti evaluacije. Evaluaciju projekta na regionalnom nivou podržava Austrijski Crveni krst. U okviru evaluacije u Srbiji je 1. novembra 2017. godine u Crvenom krstu Srbije, održana fokus grupa sa predstavnicima ministarstava, institucija i organizacija koje se bave starijim osobama i sa kojima Crveni krst Srbije i mreža HumanaS sarađuju već dugi niz godina.

Teme razgovora na skupu išle su u dva smera, na politike i usluge namenjene starijima i na učešće mreže HumanaS i Crvenog krsta Srbije u poboljšanju kvaliteta života starijih. Učesnici su kroz vođenu diskusiju, doprineli definisanju predloga koji bi trebali u budućnosti olakšati i oplemeniti život starijih osoba. Pokrenuta su pitanja  kapaciteta ustanova socijalne zaštite za smeštaj starijih; problem održivosti usluga socijalne zaštite namenjenih starijima. Postavilo se pitanje kako povećati motivisanost starijih za aktivno učešće u društvenom životu, kao i  problem ”mobinga” starijih: pritisci vezani za slobodno vreme, kao i zadovoljavanje osnovnih potreba onih koji su funkcionalno zavisni i slabo pokretljivi.

Najvažniji zaključak je upravo da heterogenost ove dobne grupe koja se među sobom razlikuje više od svih ostalih uzrasnih grupa daje širok okvir za delovanje mreže HumanaS. Između ostalog, izneto je i pitanje očekivanja učesnika od mreže, značaj koji mreža ima za njene članice, kao i uloga koju svako treba da ima kako bi rad mreže bio efikasniji.