Na poziv Saveznog  ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Austrije predstavnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević učestvovali su na međunarodnoj ekspertskoj konferenciji “Ljudska prava i starije osobe” koja se održala u Beču 12. i 13. novembra 2018. godine. Glavni cilj ove konferencije bio je da eksperti koji se bave starenjem i ljudskim pravima kao i predstavnici Vlada govore o ljudskim pravima starijih žena i muškaraca u svetlu novih izazova koje sa sobom nosi tehnološki razvoj i robotika.  Konferenciju je otvorila ministarka za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Austrije Beate Hartinger-Klein

Živeći u 21. veku i u eri brze digitalizacije, svakako se postavlja pitanje sa jedne strane na koji način će robotika i automatizacija poboljšati kvalitet života starijih, a sa druge strane na koji način će život starijih biti otežan. Razvoj ukoliko nije prilagođen i potrebama starijih žena i muškaraca je ujedno i izazov i pretnja za starije. Potrebno je sagledati uticaj digitalizacije, robotike i automatizacije na ljudska prava starijih, na pristup uslugama i pravima kao i mogućnosti za unapređenje položaja starijih osoba uz digitalizaciju. Svakako najvažnije je omogućiti starijima veće socijalno i ekonomsko uključivanje u život zajednice i dati im različite mogućnosti za celoživotno učenje.

Učestvujući na panelu Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je istakla da je potrebno da se borimo protiv ejdžizma i stereotipa i da su rasizam i seksizam zabranjeni, a da se ejdžizam toleriše. Važno je raditi sa samim starijima na temu ljudskih prava i priemer dobre prakse je upravo Crveni krst Srbije koji u okviru TASIOP prijekta edukuje starije na temu ljudskih prava i bori se protiv internalizovanog ejdžizma. U okviru svojih mini projekata Crveni krst Srbije podržava projekte edukacije starijih koji omogućavaju veću digitalnu uključenost starijih, a digitalna pismenost je njihovo pravo, a obaveza društva da im to omogući.

Konferenciji, je prisustvovalo oko sto učesnika iz celog sveta, eksperata, predstavnika Vlada, organizacija civilnog društva, različitih agencija Ujedinjenih nacija, nezavisnih tela, a konferenciji je prisustvovala i Roza Kornfeld Matte, nezavisna ekspertkinja Ujedinjenih nacija za prava starijih osoba. Konferenciji je prisustvovala i poverenica za zaštitu ravnopravnosti gospođa Brankica Janković.

Konferenciji je prethodio NVO forum koji se održao 10. novembra i imao je za cilj da organizacije civilnog društva pokušaju da daju svoje sugestije za sledeći sastanak Otvorene radne grupe za starenje. Sugestije se odnose na pravni okvir dva pitanja od značaja za dostojanstveno starenje, a to su autonomija i nezavisnost.