U Crvenom krstu Sombora, u četvrtak 22. jula 2021. godine održane su tri fokus grupe. Cilj fokus grupa je bio mapiranje usluga i procena potreba za uslugama dugotrajne nege u lokalnoj zajednici. Ova aktivnost predstavlja nastavak procene potreba koja je već započeta prikupljanjem informacija kroz upitnike.

Prvu grupu činile su starije osobe, njih 13, koje su pored mapiranja usluga pohvalile usluge patronaže i palijativnog zbrinjavanja i istakle narastajuće potrebe pre svega starijih osoba sa sela. Učesnice druge fokus grupe bile su neformalne negovateljice koje su pored ostalih predloga posebno istakle potrebu za edukacijom, uslugom predaha i potrebom za unapređenjem komunikacije sa profesionalcima. Treću grupu činili su najvažniji činioci u zajednici: predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, doma za starije, Crvenog krsta i lokalne samouprave koji su istakli značaj partnerstva u lokalnoj zajednici i veće koordinacije svih aktera.

Fokus grupe su organizovane u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.