Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

POZIV NA TENDER

Opšti podaci

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i sa Kosova*, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova

 

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom na zapadnom Balkanu tokom COVID-19 i budućih katastrofa.

Specifični cilj projekta je da starije osobe, osobe sa invaliditetom, OCD i lokalne organizacije budu sposobnije da se nose sa krizom COVID-19 u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*.

Ove ciljeve će projekat postići aktivnostima razvrstanim u četiri tematske oblasti: Mentalno zdravlje, Pomoć u novcu i vaučerima, Jačanje lokalnih zajednica i Istraživanje / javna politika / zagovaranje.

Jačanje lokalnih zajednica: Ova komponenta obuhvata rad na podršci i jačanju organizacija civilnog društva širom regiona za kreiranje lokalnih inicijativa koje podstiču socijalnu inkluziju i direktnu podršku, kao i za interakciju sa lokalnim kreatorima politike.

 • Angažovanje OCD i lokalnih organizacija sa javnim politikama i donosiocima odluka na lokalnom nivou, uz povećano učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom;
 • Podrška raznim aktivnostima socijalne inkluzije (uključujući direktnu podršku i usluge) na nivou zajednice za starije osobe i osobe sa invaliditetom;
 • Pružanje podrške i malih grantova mikroprojektima na lokalnom nivou (ukupno 60) tokom perioda od deset meseci na svim projektnim lokacijama kako bi se identifikovale najbolje prakse koje će se dalje deliti i predstavljati širom regiona kao modeli koji se mogu replicirati u lokalnim kontekstima.

 

 1. Zašto se nudi finansijska podrška trećim licima

Unapređenje socijalne inkluzije starijih na nivou zajednice. Ovo treba da bude postignuto putem razvoja održivih modela uključivanja starijih osoba u život zajednice. Ovo će se idealno postići kroz saradnju svih zainteresovanih strana u zajednici, uključujući same starije osobe.

 1. Poziv na tender

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ želimo da nam ponudite najbolji predlog projekta koji će se baviti jednom od sledećih aktivnosti ili njihovom kombinacijom:

 • Zagovaračke inicijative vezane za lokalne javne politike
 • Pružanje osnovnih volonterskih usluga malog obima za starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu testirati i zatim dalje zagovarati (npr. aktivnosti podrške vezane za udaljena, ruralnih i teško dostupna područja)
 • Priprema materijala za lokalni i nacionalni dijalog o javnoj politici, podizanje javne svesti i edukacija
 • Podizanje svesti i edukativne aktivnosti na temu socijalne inkluzije starijih osoba i osoba sa invaliditetom, aktivnog starenja, volontiranja
 • Inicijative za neformalno obrazovanje/celoživotno učenje u lokalnim zajednicama
 • Kulturne aktivnosti uz učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom
 • Prilagođavanje društvenog okruženja koje nije dostupno osobama sa invaliditetom kako bi se podržalo njihovo uključivanje na nivou zajednice

Projekti koji se ne uklapaju u obrasce sa gornjeg spiska ali i dalje očigledno doprinose socijalnoj inkluziji starijih i osoba sa invaliditetom dalje mogu da budu predloženi i biće procenjeni zajedno sa ostalim predlozima, ali gornja lista aktivnosti sadrži one za koje se očekuje da budu glavni fokus mikro-projekata.

Snažno se sugeriše da projektni predlozi budu zasnovani na aktivnom učešću starijih osoba i osoba sa invaliditetom u njihovoj realizaciji, kao i da budu rodno osetljivi kako bi se do maksimuma podigao njihov potencijal da se dostigne socijalno uključivanje starijih osoba iz različitih demografskih grupa.

Primer:

1. Naziv projekta Edukativne radionice za starije
2.     Period implementacije Oktobar 2022.-Jul 2023
3.     Opis aktivnosti Na primer: Organizovanje redovnih radionica za starije koje će pokrivati spektar tema koje se tiču učestvovanja u životu zajednice. Radionice će se bazirati na stručnom znanju različitih profesionalaca kako bi se pokrile različite teme (recimo kreativno pisanje, slikanje, grnčarija, kuvanje…) kao i na radu starijih osoba koje su već prošle ovakve radionice i koje će imati ulogu fasilitatora. Znanje koje bude usvojeno kroz ove radionice će biti upotrebljeno da bi se pokrenule male biznis-inicijative u kojima će stariji organizovati izložbe i druge javne događaje na kojima će predstavljati i prodavati proizvode svog rada.
4.     Očekivani rezultati Na primer: Starije osobe dobijaju nove veštine i znanja, aktivnije su i učestvuju u socijalnom životu zajednice.
5.     Maksimalno odobren budžet 5.700 Evra
 1. Ko može konkurisati za sredstva na ovom tenderu:

Organizacije civilnog društva, članice mreža organizacija koje se bave starijima ili osobama sa invaliditetom; lokalne organizacije starijih i ooba sa invaliditetom; druge organizacije civilnog društva starijih osoba i osoba sa invaliditetom u zajednicama, a koje se bave javnim zagovaranjem i socijalnom inkluzijom.

 1. Kako konkurisati:

Molimo da popunite Aplikacioni formular za mini-projekte, a gde ćete dati detaljan opis aktivnosti, budžet i plan rada.

Ostala obavezna dokumenta (aplikacije bez ovih dokumenata smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane):

 • Dokument koji potvrđuje pravni status organizacije
 1. Izvod iz Agencije za pravne registre
 • Dokumenti koji potvrđuju finansijski kapacitet organizacije
 1. Završni obračuni organizacije za poslednje dve godine
 2. Dokaz o likvidnosti: potvrdu da račun organizacije nije bio u blokadi tokom poslednja 24 meseca.

Rok za dostavljanje aplikacije na konkurs

15. septembar 2022. godine

5. Uslovi konkurisanja na tenderu

Jezik

Svi dostavljeni dokumenti moraju biti na srpskom jeziku

Troškovi i PDV

Svi troškovi moraju biti izraženi u dinarima kao i u Evrima. Porez na dodatu vrednost nije prihvatljiv trošak u okviru ovog tendera.

Rokovi:

Za dalja pojašnjenja molimo da nam poruke sa pitanjima šaljete zaključno sa sledećim datumom 10. septembar
Na adresu: Milos.todorovic@redcross.org.rs
Vaš projektni predlog mora stići zaključno sa ovim datumom: 15. septembar
Adresa na koju šaljete predlog projekta: Milos.todorovic@redcross.org.rs
Predlog projekta mora biti važeći do sledećeg datuma: 1. oktobar
Datum otvaranja pristiglih  predloga na tender: 16. septembar
Datum obaveštavanja učesnika tendera o rezultatima: 2. oktobar
Datum potpisivanja sporazuma sa odabranim organizacijama: 10. oktobar
 1. Kriterijumi odabira

Sporazumi će biti sklopljeni sa organizacijama koje ponude najbolji odnos troškova i kvaliteta a uz korišćenje donjih kriterijuma:

 • Predlog projekta je dostavljen u predviđenom roku
 • Budžet je u predviđenom okviru
 • Aktivnosti su jasno opisane i logično vode do navedenih očekivanih rezultata
 • Organizacija ima dobro izgrađene odnose sa relevantnim organizacijama, ustanovama i javnim institucijama bitnim za inicijativu kojoj predlog projekta pripada
 • Poželjno je da organizacija stavlja na raspolaganje neke sopstvene resurse: prostorije, opremu, potrošni materijal, ljudske resurse i druge izvore sredstava
 • Organizacija ima kapacitet da sprovede planirane aktivnosti, kao i da dostavi odgovarajuće narativne i finansijske izveštaje
 • Organizacija mora obezbediti transparentnost i pouzdanost u sprovođenju projekta
 • Biće razmatrani samo projektni predlozi dostavljeni u predviđenom formatu
 • Grantovi će biti dodeljeni onim projektima koji imaju najbolji odnos troškova i kvaliteta predloženih aktivnosti.
 1. U prilogu:
 • Aplikacioni formular za mini-projekte
 • Budžet
 • Standardne operativne procedure

Preuzmite “Aneks-A-Aplikacioni-formular-za-mini-projekte.docx” Aneks-A-Aplikacioni-formular-za-mini-projekte.docx – Preuzeto 88 puta – 1 MB

Preuzmite “Aneks-B-Budžet.xlsx” Aneks-B-Budžet.xlsx – Preuzeto 102 puta – 11 KB

Preuzmite “Standardne-operativne-procedure-za-mikro-grantove.docx” Standardne-operativne-procedure-za-mikro-grantove.docx – Preuzeto 93 puta – 1 MB

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom u prilogu slati do 15. septembra 2022. godine na sledeću adresu: milos.todorovic@redcross.org.rs

Telefonski broj za eventualna pojašnjenja i konsultacije: 062 880 15 44