Januar 2008

Peti nacionalni skup organizacija i institucija koje rade za i sa starijima “STARENJE U SRBIJI ZAHTEVA AKCIJU” je održan 29.januara 2008. u Beogradu. NVO Lastavica i Gerontološko društvo Srbije su bili organizatori skupa. Skup je bio fokusiran na lobiranje za dostojanstveno starenje, uključivanje starijih u razvoj nacionalnih socijalnih politika i dalju podršku u povezivanju organizacija koje se bave pitanjima starijih. Sa učešćem od 47 predstavnika: vladinih institucija (11), NVO (28), medija (3) i internacionalnih agencija (5), na sastanku  je diskutovano o sadašnjim aktivnostima u okviru projekata HumanaS mreže. Nacionalne institucije (Tim za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva, Ministarstvo rada i socijalne politike, Nacionalni koordinator za starenje) i donatorske agencije (HTA, Progetto Svilupo) informisale su učesnike o  razvoju nacionalnih i medjunarodnih socijalnih politika i mogućnostima stavljanja u prvi plan tema (pitanja) vezanih za starenje. Prikaz regionalnih iskustava iz Slovenije o intergeneracijskoj solidarnosti I unutargeneracijskoj saradnji bio je koristan i inspirativan.

Februar 2008

HumanaS projekat “Društvo za svako doba”Konsultant za pitanja socijalnih penzija, Asghar Zaidi posetio je Srbiju od 21. do 23. februara 2008. On je savetovao mrežu HumanaS predloživši  poseban oblik socijalne penzione politike u Srbiji. Posetu je organizovala mreža HumanaS uz podršku Help Age International. Asghar Zaidi je imao zvanične sastanke sa g-djom Lučić (državna sekretarka), g-đom Radifković (pomoćnik ministra), g-dinom Savicević (šef odeljenja za PIO) pri Ministarstvu rada I socijalne politike, g-đom Milovanović (PRSP tim) i nacionalnim koordinatorom za starenje (g-đa Lidija Kozarčanin). Okrugli sto sa predstavnicima Saveta  za pitanja starosti I starenja i drugih važnih zainteresovanih strana  je uspešno održan kao I trening za predstavnike HumanaS-a. Članice HumanaSa odlučile su da se zalažu  da se u Srbiji uvede socijalna penzija od 80 EUR mesečno za sve starije od 65 godina. Kriterijum za primenu se zasniva na proveri prihoda: svaka osoba čiji je prihod od penzije zasnovane na uplati doprinosa manji od praga koji je odredjen na 80 EURa, dobijaće dodatak koji bi trebalo da primanja izjednači sa minimalnim iznosom socijalne penzije od 80 Eura

HumanaS projekat “Društvo za svako doba” nastavlja sa planiranim aktivnostima. Održana su dva regionalna skupa u februaru – 14. u Novom Sadu i 25. u Nišu.

 

Mart 2008

HumanaS projekat “Društvo za svako doba” nastavlja sa planiranim aktivnostima. U martu, deveti od deset planiranih regionalnih skupova održan je u Kraljevu. Završena je i druga faza istraživanja u vezi sa prepoznavanjem nasilja nad starijim ljudima, njegovim oblicima i najčešćim izvorima informacija o nasilju.
April 2008

Organizovana je prva od  tri radionice za članove HumanaS sa  temom strategijskog planiranja za period od naredne tri godine. Koristeći se interaktivnim pristupkom radionice su rezultirale strateškim i akcionim planovima, definisana je misija i ciljevi HumanaSa, kao i struktura organizacije. Utvrdjene su i  i prioritetne aktivnosti u toku predstojećeg perioda.

HumanaS predstavnici (Lastavica, Crveni krst Srbije i Amity) učestvovali su na konferenciji SEE i Centralno evropske mreže organizacija koje rade sa i za starije i predstavili aktuelne HumanaS aktivnosti i mehanizme saradnje vladinog i nevaldinog sektora u Srbiji. Konferencija je održana na Bledu u Sloveniji.

Organizovan je još jedan regionalni skup 22. aprila u Beogradu, poslednji od 10 planiranih projektom “Društvo za svako doba”.

 

Maj 2008

Sastanak strateško planiranje i Socijalne penzije28. i 29. maja HumanaS je organizovala sastanak  vezan za strateško planiranje i diskutovanje o daljim inicijativama u vezi sa Socijalnim penzijama. Prvi deo sastanaka se odnosio na predstavljanje rezultata Ministarske konferencije za inter-generacijsku solidarnost (Ljubljana, April 2008). Ovo je bilo praćeno predstavljanjem rezultata NGO konferencije za inter-generacijsku solidarnost (Ljubljana, April 2008). Takodje su bile evaluirane ovogodišnje aktivnosti HumanaS podržane od strane Help the Aged.
Glavni deo skupa odnosio se na informisanje vezano za penzioni sistem u Srbiji i socijalne penzije. Drenka Vuković (predavačica – docent na fakultetu političkih
predstavila aktuelnu reformu penzionog sistema u Srbiji. Anna Pearson, predstavnica Help the Aged, ekspert za lobiranje za socijalne penzije je predstavila različite modele socijalnih penzija koji su primenjeni širom sveta i inicirala diskusiju o tome koji bi model bio najprikladniji u Srbiji.

Dva HumanaS skupa bila su namenjena  strateškom planiranju za period od naredne tri godine. Skupovi su značajno pomogli definisanju zadataka i ciljeva HumanaS. Napravljen je nacrt akcionog plana za sledece tri godine (sa radnim grupama za određene teme koje bi trebalo da budu formirane na kraju leta) i osnovane su zvanične strukture HumanaS., koordinaciono telo i radne grupe.

 

Jun 2008

15. jun – Internacionalni dan borbe protiv zlostavljanja starijih ljudi: Okrugli sto 17. juna omogućio je okupljanje impresivnog broja učesnika (preko 50 ljudi), predstavnici zainteresovanih strana iz vladinog i nevladinog sektora. Pored članova HumanaS tu su bili predstavnici Centara za socijalni rad  iz 17 opština, predstavnici Gerontoloških centara, kao i predstavnici nekoliko NVO-a koji u tom momentu nisu bili članovi HumanaS ali su zainteresovani za isto polje rada. Takođe, su bili prisutni predstavnici ISC (Institute for Sustainable Communities). Skup je bio dobro propraćen velikim brojem vizuelnih i štampanih medija. Glavne teme su bile:

– Poruka poslata od strane European Age Platform koja se odnosi na potrebu razvoja nacionalnih strategija protiv nasilja nad starijim ljudima (predstavljeno od strane Nacionalnog koordinatora za starenje, g-đe Lidije Kozarčanin)
– Predstavljanje rezultata istraživanja sprovedenog  2007. i 2008. sa volonterima Crvenog krsta o identifikovanju nasilja nad starijim ljudima, najčešćim počiniocima zločina i problemima u borbi sa tim fenomenom (prezentovano od strane predstavnika Instituta za gerontologiju, psihijatra Prim. Dr Aleksandre Milićević-Kalašić)
– Predstavljanje rezultata istraživanja sprovedenog medju starijim ljudima  u vezi sa prepoznavanjem nasilja nad starim ljudima, njegovim oblicima i najčešćim izvorima informacija o temi. Istraživanje je bilo deo aktivnosti HumanaS projekta „Društvo za sva doba“, rezultate predstavila članica Gerontološkog društva Srbije, gđa Dragana Dinić.
– Primeri prevencije nasilja nad starim ljudima kroz edukaciju (prdstavljeni od strane predstavnice Instituta za gerontologiju, gđ. Marije Tasić).

Da bi obeležila 15. jun, HumanaS je iznajmila reklamni prostor u deset gradskih autobusa u Beogradu izmenđu 17. juna i 17. jula, koristeći posebno dizajnirane postere kako bi istakli i podigli svest među opštom javnosti o fenomenu nasilja nad starim ljudima.

Istog dana, kontakt organizacija civilnog društva za ciljnu grupu starih u programu Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva NVO Amity, jedna od  članica  HumanaS održala je prezentaciju publikacije sa primerima dobre prakse usluga  za stare ljude. Bile su izložene I aktuelne najvažnije aktivnosti na polju starijih.

Kao rezultat strateškog planiranja oformljeno je koordinaciono telo HumanaS. Ono obuhvata pet članova, koji se biraju na te pozicije svake dve godine. Ovo telo je zvanično stupilo na funkciju 30. juna, nakon što su članovi HumanaS izglasani. Trenutni članovi koordinacionog tela su: Crveni krst Srbije, Gerontološko društvo Srbije, Amity NGO, Lastavica NGO i Viktorija NGO. Crveni krst Srbije presedava u naredne dve godine.

Još jedan rezultat procesa strategijskog planiranja je odluka da će svaki član HumanaS dati svoj doprinos u integrisanju resursa. Resursi mogu biti ljudski, materijalni i ostali.  Junski sastanak je  takođe iskorišćen da bi se osnovao organizacioni odbor za obeležavanje 1. oktobra, Internacionalnog dana starih ljudi, koji će biti podržan od strane Help the Aged.

 

 

Jul 2008

HumanaS projekat “ Društvo za sva doba” podržan od strane CSAI/USAID je uspešno realizovan i završen. Sumiran podvizi u toku trajanja projekta su:

Cilj 1: Svest o nacionalnoj strategiji starenja je sada ugrađena u svaku opštinu, među članove lokalnih samouprava i institucija, među članove civilnog sektora i među populacijom starih. Realizovano je  10 regionalnih skupova sa 150 opština da bi se postgao ovaj rezultat. 482 osobe je učestvovalo, naspram 400 planiranih. Odabrane su kontakt osobe u svim opštinama I dalja komunikacija sa njima pokazala je da  102 opštine ima neku vrstu multisektorskih tela za socijalnu politiku I da 104 opštine ima lokalni strateški plan razvoja socijalne politike. Skoro svi prepoznaju stare ljude kao siromašnu grupu.

Cilj 2: Fenomen diskriminacije, zanemarivanja i zlostavljanja starijih ljudi u Srbiji je sada definisan i o njemu je diskutovano na javnim forumima. Trenutna svest među opštom javnosti je još uvek veoma niska ali inicijativa za bavljenje tom temom je sada prisutna među ključnim zainteresovanim stranama. Uspostavljena je osnova za sve buduće ativnosti u Srbiji vezane za ovu temu.

 

 

Oktobar 2008

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih pod sloganom "Sa starijima, za starije"Prvi oktobar-  Mreža HumanaS organizovala je 1. oktobra u Centralnom Domu Vojske Srbije ovogodišnje obeležavanje  Međunarodnog dana starijih pod sloganom „Sa starijima, za starije“. Ovo je već četvrta godina da se ovaj značajan datum obeležava na nacionalnom nivou. Događaj je bio pod pokroviteljstvom i u parnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja, a obeležavanju se priključio i Gradski sekretarijat za zdravstvo. Manifestaciju je finansijski podržao Help the Aged iz Velike Britanije.

Cilj ovog obeležavanja je bio da se na jednom mestu prikažu usluge kako organizacija civilnog društva tako i državnih institucija i biznis sektora koji se bave problemima ili potrebama  starijih/pružaju servise za starije ljude.
Osnovni koncept događaja u zgradi Doma Vojske bili su infoštandovi sa predstavnicima i štampanim materijalima davalaca usluga sva tri sektora,  prateći panoi sa posterima i vizuelnim štampanim materijalima učesnika i video bim prezentacije.
Obeležavanje Međunarodnog dana starijihOvu manifestaciju svečano su otvorili: g-din Rasim Ljajić,Ministar rada i socijalne politike, dr Željko Milošević, Državni sekretar, Ministarstva zdravlja, Prof.dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije i predstavnik Humanasa i Lidija Kozarčanin, Nacionalni koordinator za stare.  Učesnici događaja bili su predstavnici 45 institucija i organizacija. Organizovana je  i mini kampanja koja stanovnike Beograda podseća na starije sugrađane kroz postere koji se nalaze u 10 autobusa gradskog saobraćaja. Posećenost događaja bila je dobra, a najavljivanje je rađeno putem gostovanja na medijima (TV Avala, Studio B i radio Beograd 2 program)  i saopštenja za štampu Crvenog krsta Srbije. Sam događaj bio je dobro medijski pokriven, ali postoji  primedba medijima da su koristili podatke Humanasa, ali da Humanas nisu nigde spomenulikao organizatora, kao ni Ministarstvo zdravlja kao partnera.

Olimpijada: Prva Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba održana je u Sokobanji, u hotelu „Zdravljak“, od  28.09. – 02.10.2008. Olimpijadu su organizovali: Nacionalna fondacija za humanu starost „Dr Laza Lazarević“, Savez penzionera Srbije, SO Sokobanja; u saradnji sa Asocijacijom „Sport za sve Srbije“ i Agencijom „AS Travel“.Pokrovitelj Olimpijade je bio Predsednik Republike Srbije. Prva Olimpijada trećeg doba je okupila preko 500 učesnika starijih od 60 godina, iz 56 gradova Srbije i iz 20 okruga. Samo takmičenje je trajalo 3 dana, a takmičilo se u 5 disciplina i to: orijentacioni kros, šah, pikado, streljaštvo i ribolov.

Ministar Rasim Ljajić primio je delegaciju17. oktobar: na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, u mesecu solidarnosti sa starijima,Ministar rada i socijalne politike RS  Rasim Ljajić primio je delegaciju starijih građana kao i predstavnike mreže organizacija koja se bavi pitanjima starijih, HumanaS. Ova poseta deo je svetske akcije „Age demand action“ koju u 33  zemalje već drugu godinu organizuje Help Age International sa ciljem da se stariji građani susretnu sa predstavnicima vlasti u svojoj državi i gradu i predstave im svoje potrebe, prioritete i zalažu se za bolji kvalitet života starijih ljudi. Sastanku je prisustvovalo 8 starijih gradjana Srbije kao i 5 predstavnika mreže HumanaS.

  1. NGO Amity i HumanaS mreža počeli su istraživanje o potrebama siromašnih starijih za socijalnim penzijama. Ovo istraživanje  je kreirano u svrhu obezbeđivanja unošenja promena u Zakon o socijalnoj zaštiti i merama socijalne sigurnosti građana u cilju omogućavanja delotvornijeg smanjenja  siromaštva i socijalne isključenosti starijih koji žive ispod minimuma egzistencije i socijalne sigurnosti. U nameri da se definišu visoko kvalitetne preporuke za vladu Republike Srbije i ovlašćena ministarstva, istraživanje je izvedeno da bi se pokrilo sledeće:
  2. Podobno posmatranje osoba od 65 i više (godina) – Kvantitativno istraživanje
  3. Fokus grupe i dubinski intervju sa osobama starijim od 65 (godina) – Kvalitativno istraživanje
  4. Analiza iskustava u zemljama Istočne Evrope, bivšeg SSSR-a i Srbije u vezi sa obezbeđivanja minimuma finansijske sigurnosti za starije
  5. Pregled relevantnih internacionalnih i nacionalnih dokumenata koji su u vezi sa obezbeđivanjem materijalne sigurnosti starijih.

Podršku relizaciji ovog istraživanja obezbedili su UNDP I HTA.

 

 

Novembar

Ddvodnevni sastanak mrežeNa dvodnevnom sastanku mreže (deo aktivnosti koje podržava Help The Aged) izvedena je obuka i priprema mreže HumanaS za zalaganje za svoje ključne ciljeve kroz upoznavanje sa teorijskim okvirom i planiranje praktičnih koraka strategije zalaganja u odnosu na odabrane ciljeve:  socijalne penzije i borba protiv deskriminacije starijih. Obuka  je urodila sa dva konkretna plana zalaganja

Decembar

Okruglim stolom „IZAZOVI VOLONTERSKOG RADA“,  Gerontološko društvo Srbije i mreža HumanaS obeležili su Međunarodni dan volontera, 5. decembar. Skupu je prisustvovalo oko 50 učesnika, predstavnika 20 vladinih i nevladinih organizacija. Osnovni cilj ovog stručnog skupa je bio da se sagledaju brojne aktivnosti i akcije koje se sprovode u okviru brige za starija lica, a u kojima značajnu ulogu igraju  volonteri. Organizacije civilnog društva, čiji se rad bazira na angažovanju volontera, imaju puno problema u organizovanju volonterskog rada zbog nepostojanja odgovarajućih propisa, kojima bi se regulisala ova oblast. Nedostajuća zakonska rešenja predstavljaju i značajnu prepreku u popularizaciji i omasovljavanju volonterskog rada.Publikacija IZAZOVI VOLONTERSKOG RADA

Na osnovu uvodnih izlaganja i diskusija, u kojima su učestvovali i sami volonteri, doneti su zaključci o upućivanju pisma Skupštini Srbije (odnosno Ministarstvu rada i socijalne politike),  kojim će se tražiti hitno donošenje Zakona o volonterskom radu. Nakon održavanja Okruglog stola, više učesnika je gostovalo u nekoliko radio emisija, gde su o ovoj temi govorili.

Priređena je i objavljena posebna publikacija IZAZOVI VOLONTERSKOG RADA, u okviru specijalnog izdanja časopisa „Gerontologija“ 2008. – Gerontološke sveske:Ova publikacija pruža Informacije ne samo o onome što se radilo i čulo na pomenutom Okruglom stolu, već se u njoj nalaze i informacije o svim aktivnostima koje su preduzimane poslednjih godina, u okviru kampanje za donošenje Zakona o volonterskom radu, pa i radna verzija samog Nacrta Zakona. Publikacija je odštampana u 300 primeraka.