zenska-asocijacija-rosa

ciljevi organizacije

Ženska asocijacija Rosa osnovana je sa osnovnim ciljem promocije ljudskih prava žena, pre svega žena sa posebnim potrebama, kao što su stare žene, stare žene u seoskim sredinama, žene invalidi, žene žrtve porodičnog nasilja, žene udovice žrtve ratnih razaranja, žene izbeglice. Politička dešavanja, ekonomska kriza i rat na prostorima Srbije, ali i šire na balkanskom području, uticali su na marginalizovanje posebnih potreba ovih vulnerabilnih ženskih populacija. Zbog dugogodišnjeg ekonomskog siromaštva, usled tradicionalističke i paternalističke kulture na ovim prostorima, vulnerabilne ženske grupacije ostavljene su, u najvećem broju slučajeva, bez mogućnosti na izbor i bez mogućnosti da ostvare osnovno ljudsko pravo na dostojan život, pravo na ekonomsku i socijalnu sigurnost,  pravo na adekvatno plaćen rad, mogućnosti obrazovanja, mogućnosti i prava na dostupniju i efikasniju zdravstvenu i socijalnu žaštitu.

U postojećim društveno političkim i ekonomskim uslovima tranzicije u Srbiji posebno su ugrožena prava vulnerabilnih populacija žena u ruralnim oblastima. Iz tih razloga Ženska asocijacija Rosa je svoje delovanje usmerila na identifikaciju ovih vulnerabilnih ženskih grupa i organizovanje pomoći i podrške istim, odnosno angažovala se na osmišljavanju i realizaciji aktivnosti usmerenih na promociju osnovnih ljudskih prava starih žena i žena sa posebnim potrebama u ruralnim oblastima.
Postojeće organizacije civilnog sektora koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava žena najvećim delom su usmerene na ekonomsku i političku emancipaciju žena, pitanja seksualnog i porodičnog zlostavljanja i sex trafficking na prostorima Srbije i Balkana.
Pitanja zaštite i unapređenja ljudskih prava žena u seoskim sredinama, posebno vulnerabilnih ženskih grupa i dalje ostaju marginalozovana u aktuelnim projektima civilnog sektora koji se bavi ovom problematikom, kao i u drugim vladinim projektima razvoja.

Iz tih razloga osnivači NGO Rosa, kao profesionalci koji rade u oblasti human development, health and social policy of aging, odlučili su se da prioritet u svojim aktivnostima daju upravo promociji osnovnih ljudskih prava, pre svega prava na zdravstvenu i socijalnu sigurnost žena u ruralnim oblastima, pre svega, starih žena, starih žena izbeglica i starih žena sa invaliditetom. Cilj nam je da preduzetim aktivnostima podignemo svest o postojanju ovog problema i da pokrenemo organizovanje mreže na lokalnom nivou koja bi se bavila ovim problemom i organizovala konkretne usluge pomoći i podrške. Dugoročno, cilj je da se utiče na javno mnenje i političko ekonomske strukture na lokalnom nivou da u razvojne procese uključe i odgovore na posebne potrebe vulnerabilnih ženskih grupacija u seskim sredinama.

Problemi sa kojima se suočava organizacija su uobičajeni za početak pokretanja ovakvih inicijativa, a to je potrebna materijalna podrška za intenzivniju borbu na promociji ove problematike.

kontakt

Ženska asocijacija Rosa
Luke Vojvodica 35, Beograd,
Tel: 011/2563-269 E-mail:  jankelics@ikomline.net, marija.tasic@gmail.com