lastavica

ciljevi organizacije
 • Da u lokalnoj zajednici pruža usluge za izbegla lica, stare, socijalno ugrožene i ostale marginalizovane grupe i da omogući:
 • Programe podrške starijim osobama kroz socijalne i zdravstvene usluge i druženja;
 • Ekonomsko osnaživanje žena izbeglica i drugih osetljivih grupa žena;
 • Obuku za članove osetljivih grupa kroz kurseve računara, engleskog i set tekstilnih kurseva radi lakšeg pronalaženja posla;
 • Psihosocijalnu podršku svim navedenim osetljivim grupama.
 • Lastavica podstiče i koordinira saradnju i umrežavanje sa međunarodnim i lokalnim oraganizacijama i institucijama

Šta u Lastavici prepoznaju oni za koje ona radi i koji u njoj rade:

Principi: dobrotvorni rad, poverenje, solidarnost, detaljno planiranje, preciznost, požrtvovanost, timski rad, kontinuirano edukovanje, posvećenost korisnicima, kvalitetna i blagovremena komunikacija, vrednovanje rada, obaveštenost, uvažavanje čoveka, uzajamno učenje i pomaganje, dostupnost informacija, organizovanost, oslonac u volonterima…

Vrednosti: jednakost bez obzira na godine, pažnja, poštenje, jednako ophođenje prema svim ljudima koji se obrate za pomoć, posvećenost poslu, uzajamna podrška = međusobna solidarnost, saradljivost, transparentnost prema korisnicima i stručnost u davanju servisa, povezivanje sa sličnim NVO i institucijama, otvorenost za sve ljude u potrebi, samopregoran rad, odgovornost, iskrenost, dobra saradnja, inovatorstvo…

Od nastanka do danas, programe Lastavice su podržali:

OXFAM, Fond za otvoreno društvo, Austrian Trade Mission, International community charity board, Delphi Star, IOCC, UNHCR, CARE International, Australijska ambasada, UNHCHR, USAID, CAFOD, Concern, CIDA, ECHO, BCIF, Zaanstreek za mir, Skupština Opštine Zemun, DRC, DFID, HAI, UNFAO, EU (EAR), Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu grada Beograda. International Women’s Club, Belgrade

projekti sa starijima

Starija lica su, od nastanka Lastavice, prioritetna grupa u aktivnostima organizacije. Lastavica se bavi kako direktnim uslugama za preko 250 korisnika tako i zalaganjem i lobiranjem za prava starijih.

Od 2003. godine Lastavica je članica Mreže zemalja Jugoistočne Evrope (South Eastern Europian Network -SEEN) koje rade sa – za starije osobe gde organizacije razmenjuju  iskustva, razvijaju znanja u oblasti rada sa starijima. Međunarodna organizacija HAI je pokretač ove značajne mreže. Kao članica SEEN Lastavica je do 2008. godine organizovala pet godišnjih nacionalnih sastanaka sa organizacijama i institucijama koje rade sa starima i za stare a sve u cilju aktivnog uključivanja u kreiranje i implementaciju mera za poboljšanje kvaliteta života u starosti.

Kao partnerska organizacija Help the Aged, od 2008 g, Lastavica, članica i HumanaS koordinira projekat namenjen lobiranju za socijalne penzije u Srbiji, zalažući se za socijalne penzije kao mehanizam za smanjenje siromaštva među najstarijim građanima Srbije. Lastavica je uključena i u koordinaciono telo prvog zajedničkog projekta mreže HumanaS, „Društvo za sva doba“ koje podržava USAID.

Počeli smo projektom <<Sveobuhvatna podrška starima u Srbiji>>, 2000. godine kada smo uspostavili niz servisa podrške koje i danas Lastvaica pruža starijim osobama u okviru Klubova za stare i kroz rad mobilnih timova.

Osnovne usluge unutar kluba za starije osobe su:

 • Psihosocijalni segment:

Psihološka podrška, saveti socijalne radnice, pravni saveti, rekreacija, izleti, odlasci u pozorište, etno druženja, distribucija štampe, razmene poseta, kućni bioskop, prezentacije grupa samopomoći

 • Zdravstveni segment:

Saveti lekara, medicinska predavanja.

 • Grupe samopomoći:

Zdravstvena (merenje šećera, pritiska), umetnička (literarna, pevačka)

 • Ekonomsko osnaživanje:

Tekstilna radionica, proizvodnja zimnice.

 • Programi međugeneracijske solidarnosti,

U saradnji sa lokalnim školama povodom obeležavanja Prvog oktobra.

 • Mobilni timovi (lekarka, socijalne radnica)

Periodično: specijalistički pregledi, oftalmolog na terenu, raspodela humanitarne pomoći

Parneri Lastavice: Centr za socijalni rad, lokalna udruženja penzionera i osnovne škole.