Logo GDS 2014

Gerontološko društvo Srbije (GDS) osnovano je 1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije, dr Petra Korolije (1925-2004), načelnika Gerijatrijskog odeljenja Gradske bolnice (prvi predsednik), prof. dr Dušana Petrovića (1924- ), neuropsihijatra, dr Miroslava Živkovića, sociologa i prvog doktora nauka iz socijalne gerontologije, dr Iv (Ive) Rastimira Nedeljkovića, filozofa i v.d. direktora Instituta za socijalnu politiku u to vreme, dr Đorđa Kozarevića, rukovodioca Službe za hronične bolesti Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, dr Miloša Grujića, profesora Univerziteta i direktora Instituta za TBC (potpredsednici). Za sekretara je izabran Petar Manojlović (1925-2008), socijalni radnik iz prve generacije diplomiranih studenata na Višoj školi za socijalne radnike.

Izazov za osnivanje ovog značajnog udruženja bila je demografska tranzicija koja je već od početka 70-tih godina 20. veka dovela do toga da se naglo povećava udeo lica starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu. Već u periodu od 1971. do 1991. godine broj osoba starijih od 65 godina uvećao se sa 709.000 na 983.000 (10,0 % ). Institut za socijalnu politiku (1957) bio je u to vreme jedina referentna ustanova na gerontološkom polju i stožer okupljanja kompetentnih kadrova za pitanja starenja i starosti. Prvi istraživački projekti ove usatanove trasirali su put i programsku orijentaciju budućeg društva. Petar Manojlović u svom radu Doprinos ekspertskog tima Instituta za socijalnu politiku razvoju gerontološke misli i prakse (2001) ostavio je najbolje svedočenje o tome.

Već 1973. godine novoformirana redakcija, sa Petrom Manojlovićem kao urednikom, pokreće Gerontološki zbornik, koji u sledećih 20 godina ima značajnu ulogu stručnog glasila društva. Od 1993. godine ova publikacija se transformiše u časopis Gerontologija, da bi 2008. godine godine ovaj časopis stekao status nacionalnog naučnog časopisa i od 2010. godine redovno izlazi dva puta godišnje. Pored ovoga, Gerontološko društvo Srbije pokreće seriju publikacija, kao što su Gerontološke sveske. Instruktivno-edukativna edicija, bilteni koje postaju ogedalo rada ovog udruženja. Bibliografija izdanja Gerontološkog društva Srbije (1973-2010), koju je priredio Đira Pešin, obuhvatila je 1.713 jedinica.

Javnost rada Gerontološkog društva Srbije tokom svih ovih četrdeset i nekoliko godina ogledala se na kongresima, koji se od 1998. godine organizuju svake četvrte godine. Prvi kongres gerontologa Jugoslavije, sa aktivnim učešćem Gerontološkog društva Srbije u njegovoj organizaciji, održan je 1977. godine u Beogradu, sa masovnim učešćem, od preko hiljadu ljudi. Do sada je održano devet kongresa, poslednji maja 2014. godine u Vrnjačkoj Banji sa sloganom Kultura starenja i starosti između tradicionalnog i savremenog modela. Od Sedmog nacionalnog gerontološkog kongresa, održanog maja 2006. godine, sa sloganom Kvalitet života u starosti – izazovi 21. veka, Gerontološko društvo Srbije nastupa samostalno, jer više ne postoji ni SR Jugoslavija. Sve do 2010. godine Gerontološko društvo Srbije objavljuje knjige uvodnih referata i knjige stručnih saopštenja i postera kao posebne publikacije, a od Osmog nacionalnog gerontološkog kongresa sa međunarodnim učešćem (2010) uvodni referati se objavljuju u časopisu Gerontologija, a stručna saopštenja i posteri u zborniku.

Pored ovoga, Gerontološko društvo Srbije je tokom svih ovih godina, naročito u periodu osamdesetih i devedesetih godina 20. veka, organizovalo serije seminara, okruglih stolova, stručnih skupova, poput Razvoj gerontološke misli i prakse u Srbiji (2001), Intelektualni potencijal Srbije u trećem životnom dobu (2011) itd.

Gerontološko društvo Srbije nije masovna organizacija, ali, pored redovnih članova, kojih ima oko 50, okuplja veći broj kompetentnih osoba različitih struka, koji svoje radove objavljuju u časopisu, učestvuju na kongresima, stručnim skupovima i učestvuju u istraživačkim projektima. Prema rešenju APR-a od 4. maja 2010. godine, Gerontološko društvo Srbije je udruženje građana, a prema Statutu, koji je donet takođe 2010. godine, GDS je naučno-stručna, socijalno-humanitarna i neprofitna organizacija. Gerontološko društvo Srbije je od 2004. godine član mreže Humanas, u okviru koje je 16 humanitarnih organizacija, od kojih su najstarije i najpoznatije Crveni krst Srbije (1876) i Kolo srpskih sestara (1881).

 

kontakt

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
Dečanska 14, Beograd, Srbija, 011/3231-950
E-mail:

gdsdecanska@gds.org.rs

gerontolozi@gmail.com
Web: www.gds.org.rs