Mesec: jul 2016.

Caritas Srbije

Caritas je socio-humanitarna organizacija Katoličke Crkve, čija je misija zaštita I promocija dostojanstva svake ljudske osobe. Sama reč “Caritas” znači delotvorna hrišćanska ljubav. Ova organizacija pomaže ljudima bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, a najviše osobama koje žive na marginima društva: starim licima, usamljenima, bolesnima, osobama sa posebnim potrebama, I drugima.Caritas Srbije je prisutan na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina. Član je međunarodnih konfederacija Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritasa Evrope sa sedištem u Briselu. Caritas Srbije je počeo svoje delovanje kroz podelu humanitarne pomoći u kriznim situacijama: za vreme embarga i sukoba na...

Read More

DFSPC Čovekoljublje

Biografija Čovekoljublje je Dobrotvorna Fondacija Srpske Pravoslavne Crkve čija je osnovna svrha sprovođenje humanitarnih aktivnosti. Rad Čovekoljublja zasnovan je na osnovnim hrišćanskim vrednostima kao i na najvišim standardima vodećih međunarodnih organizacija. Osnovni princip u radu je poštovanje ljudskog prava na dostojanstven život, odnosno pružanje pomoći svima onima kojima je potrebna, bez obzira na njihovo rasno, polno, nacionalno ili versko uverenje. Svojim radom Čovekoljublje teži da aktivno doprinosi razvoju međunarodnih standarda i primera dobre prakse. Čovekoljublje je osnovano 1991. godine kao odgovor Srpske Pravoslavne Crkve na humanitarne potrebe stanovništva prouzrokovane pogoršanom socijalno-ekonomskom situacijom u regionu. Sve do 2000. godine, Fond je...

Read More

Društvo za brigu o starima

ciljevi organizacije Društvo za brigu o starim licima opštine Stari grad je humanitarna organizacija osnovana 1975. Godine. U radu Društvo poštuje visoke standarde koje su postavile vodeće svetske humanitarne organizacije. Organizovano je po teritorijalnoj osnovi i sastoji se od šesnaest mesnih odbora. Pravo na dostojanstven život i dostojanstvenu starost je osnovni princip po kojem se rukovodi Društvo u svom radu. Radom društva uspešno rukovodi Predsednik, gospodin Miomir Bilbija, član opštinskogt veća opštine Stari grad. Naši aktivisti i volonteri svakodnevno su prisutni na terenu. NJihov direktan kontakt omogućava članovima dobijanje najkvalitetnije i najbrže pomoći kad im je potrebna. projekti sa...

Read More

Gerontološko društvo Srbije

Gerontološko društvo Srbije (GDS) osnovano je 1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije, dr Petra Korolije (1925-2004), načelnika Gerijatrijskog odeljenja Gradske bolnice (prvi predsednik), prof. dr Dušana Petrovića (1924- ), neuropsihijatra, dr Miroslava Živkovića, sociologa i prvog doktora nauka iz socijalne gerontologije, dr Iv (Ive) Rastimira Nedeljkovića, filozofa i v.d. direktora Instituta za socijalnu politiku u to vreme, dr Đorđa Kozarevića, rukovodioca Službe za hronične bolesti Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, dr Miloša Grujića, profesora Univerziteta i direktora Instituta za TBC (potpredsednici). Za sekretara je izabran Petar Manojlović (1925-2008), socijalni radnik...

Read More

Hrišćansko humanitarno udruženje ‘Hleb Života’

Misija: Misija „Hleba života“ je da obezbedi i podrži programe za brigu o starijima i siromašnima, i doprinese razvoju dece i omladine kroz izgradnju mira. Ciljevi: 1. Stariji i odrasli kojima je potrebna tuđa nega i pomoć su ojačani za  dostojanstven i što je više moguće samostalan život uz  sprečen  ili  odložen period institucionalizacije. 2. Romska deca, omladina i odrasli  završavaju osnovnu školu, deca i omladina primenjuju veštine za transformaciju konflikta, neguju međusobne odnose i uživaju svoja osnovna ljudska prava.  2.1  Obezbediti programe koja osposobljavaju Romsku decu, omladinu i odrasle da završe osnovnu školu. Podrška romskoj deci u pripremi...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A