Od februara 2016. godine započeta je realizacija projekta «Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba», koji se paralelno implementira u pet država regiona uz finansijsku podršku Evropske unije kroz IPA fond, kao i Austrijske razvojne agencije ADA. Tehničku podršku koordinaciji projekta pruža Austrijski Crveni krst. Projektom koordinira Crveni krst Srbije.

«Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba» predstavlja trogodišnji zajednički napor da se ojača pozicija starijih osoba u regionu kako bi učestvovale u donošenju odluka koje se tiču njih, njihove zajednice i društva u kome žive, kao i organizacija civilnog društva koje treba da budu funkcionalna spona između samih starijih osoba i institucija sistema kako bi se obezbedilo puno poštovanje ljudskih prava, pristup uslugama i servisima i obezbedilo aktivno učešće pojedinca u zajednici i društvu.

Uključivanje organizacija civilnog društva je upravo kroz umrežavanje, učenje i razmenu primera dobre prakse.

Partneri u projektu su Albansko udruženje gerontologa i gerijatara, NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Makedonski Crveni krst i NVO Humanost iz Makedonije, kao i Crveni krst Crne Gore. Partneri su u svojim državama oformili mreže. Mreža u Srbiji je mreža HumanaS http://humanas.rs/2016/06/, u Albaniji mreža organizacija koje se bave zagovaranjem za poboljšanje položaja starijih zove se MOSHA http://mosha-network.org/, u Bosni i Hecegovini imamo mrežu Za dostojanstveno starenje http://dostojanstvenostarenje.org/,a u Makedoniji Inkluzivam http://inkluzivam.org/ i u Crnoj Gori Dignitas http://dignitas-network.org/.

Tokom trogodišnje implementacije projekat će osnažiti mreže organizacija civilnog društva u svakoj od država da vrše efikasnije javno zagovaranje u ime i zajedno sa starijima, a na teme koje svaka od država bira kroz proces analize okruženja i strateškog planiranja. Kako bi zagovaranje bilo zasnovano na uverljivim podacima, oni će biti prikupljani krz ciljana istraživanja čiji će rezultati poslužiti za izrade prioriteta u zagovaranju i preporuka za donosioce odluka.

Istovremeno, projekat je usmeren na osnaživanje samih starijih i na pružanje podrške u njihovim naporima vezanim za socijalno uključivannje. Partneri u svakoj od država radiće na malim, lokalnim inicijativama starijih, kroz registrovane organizacije ali i neformalne aktivističke grupe i podsticati njihove lokalne aktivnosti koje vode boljem socijalnom uključivanju starijih osoba u javni život i rešavanju konkretnih lokalnih pitanja od značaja za starije ali i za zajednicu u celini. Partneri u projektu će kroz rad ovih grupa prikupljati primere dobre prakse koji će dalje biti publikovani i korišćeni u javnom zagovaranju kao model aktivnosti koji može biti primenjen i na drugim mestima i kroz aktivaciju starijih doprineti boljem njihovom učešću u javnom životu i boljoj koheziji zajednice.