12. i 13. aprila 2018. godine Evropska regionalna kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija i Age Platform Europe organizovali su seminar pod nazivom „Sastanak evropskih eksperata za izradu preporuka za Deveti sastanak Otvorene radne grupe za starenje“. Seminar je održan u prostorijama Age Platform Europe u Briselu.

Na seminaru je učestvovalo 36 predstavnika evropskih institucija, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i akademije. Sastanak je obuhvatio četiri sesije podeljene u sledeće tematske celine: Dugoročna nega i palijativna nega; Ravnopravnost i nediskriminacija; Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje; Autonomija i nezavisnost.

Cilj sesije o dugotrajnoj nezi i palijativnoj nezi bio je da se daju preporuke eksperata Otvorenoj radnoj grupi za starenje, na koji način je moguće obezbediti na pravima zasnovan pristup dugotrajnoj i palijativnoj nezi. Da se predlože mehanizmi koji bi omogućili zaštitu prava starijih da odlučuju o izboru načina lečenja i tome gde dobijaju tretman, kao i da se osigura da dugotrajna i palijativna nega za starije osobe bude na raspolaganju, pristupačna, i kvalitetna, za svakoga, bez diskriminacije, pogotovo kroz davanje podrške palijativnoj nezi kod kuće. Učesnici su se složili da dugotrajnu negu i palijativnu negu ne treba posmatrati kao odvojene pojmove, već kao kontinuum koji se prirodno razvija kroz etape onako kako ljudi stare.

Prvog dana u dve ostale sesije koje su se odvijale paralelno cilj je bio diskutovanje o normativnom sadržaju i razvijanju potencijalnog međunarodnog standarda zaštite ljudskih prava starijih osoba u vezi sa ravnopravnošću i nediskriminacijom kao i nasiljem, zanemarivanjem i zlostavljanjem, kao i da se sastavi lista posebnih normativnih elemenata koji uključuju definiciju ravnopravnosti i slobode od zlostavljanja, kao i obaveze u vezi sa ljudskim pravima koje bi proiziliazile iz ove definicije. Učesnici su se složili da bi postojaeća definicija nasilja koja se najčešće koristi, i koja je predložena od strane Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u načelu dobra, ali da je potrebno da se i proširi kako bi preciznije reflektovala multidimenzionalnost problema.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije kao ekspert koji se bavi prevencijom nasilja nad starijima i ljudskim pravima starijih na poziv organizatora učestvovala je na ovom seminaru. U svojoj diskusiji ona je naglasila da države moraju imati sistemska rešenja za nasilje, zanemarivanje i zlostavljanje, ali i da je esencijalno da ta rešenja budu pravovremena kao i da je neophodno edukovati profesionalce, članove porodica i same starije na ovu temu.

Pored učešća Nataše Todorović na ovom seminaru, za Devetu sesiju Otvorene radne grupe za starenje svoje preporuke dali su i stariji volonteri Crvenog krsta Srbije čija će mišljenja biti prenesena i citirana na ovoj sesiji.