U okviru projekta „Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji“ (EmPreV) u ponedeljak, 9. marta 2020. godine su u Crvenom krstu Kragujevca organizovane tri fokus grupe sa ženama različitih generacija. Cilj ovih razgovora sa ženama je da se prikupe podaci o iskustvima koje su starije žene imale sa zlostavljanjem u starijem životnom dobu, ali i da se sa ženama srednje generacije i mladim ženama razgovara o njihovim stavovima vezanim za nasilje i zlostavljanje starijih žena, koji su njegovi uzroci i šta se na različitim nivoima može učiniti da se ono spreči.

Zaključak diskusija u Kragujevcu je da je neophodno da se starijim ali i svim drugim ženama obezbede aktuelne i potpune informacije o tome šta do zlostavljanja dovodi i kako da ga prepoznaju, prijave i dobiju podršku, kao i da je važno da žene, a pogotovo starije dobiju adekvatnu obuku koja će ih podučiti o njihovim neotuđivim ljudskim pravima i načinima da ih zaštite. Veoma važno je takođe da se radi na što boljem uključivanju starijih osoba i pogotovo starijih žena u život zajednice i društva jer je socijalna isključenost skopčana sa rizikom od zlostavljanja, a i kako bi one mogle da učestvuju u kreiranju ambijenta koji će njih i njihove vršnjakinje zaštititi od svake vrste zlostavljanja i nasilja.

Projekat „Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji“ finansijski podržavaju Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj.