U okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ održan je početni (Kick off) sastanak partnera, putem interneta koji je trajao dva dana,  27. i 28. januara 2021. godine.

Sastanak je održan u okviru međunarodnog projekata koji će trajati tri godine i koji će se realizovati u saradnji na regionalnom nivou. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Evropske Unije, Austrijske razvojne agencije (ADA) i Austrijskog Crvenog krsta. Partneri na projektu su nacionalna društva Crvenog krsta kao i organizacije civilnog društva iz regiona: Albanski Crveni krst, Crveni krst Crne Gore, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Crveni krst Republike Severne Makedonije, Albanska asocijacija gerontologa i gerijatara, Asocijacija Humanost iz Severne Makedonije, Društvo za podršku i pomoć HAJDE iz Bosne i Hercegovine, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, Caritas Kosovo, Savez Slijepih Crne Gore. Pored navedenih, partneri na projektu su i AGE Platform Europe i European Disability Forum koji se na nivou Evrope bave zagovaračkim radom kroz angažman organizacija starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Projektom koordinira Crveni krst Srbije, a za kreiranje i realizaciju projekta u Srbiji su zaduženi stručni saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i Milutin Vračević.

Prvom regionalnom on-line sastanku u okviru projekta prisustvovalo je 46 predstavnika partnerskih institucija i organizacija. Sastanak je organizovan kako bi se svi partneri uključeni u projekat upoznali i detaljnije informisali o budućim aktivnostima i planom rada. Sastanku je prisustvovala i Emma Asciutti kao predstavnica EU.

Projekat uključuje stručnjake iz regiona koji imaju zadatak da se na nacionalnim nivoima zalažu za osnaživanje starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Primarni cilj projekta je pomoć u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja najugroženijeg dela navedenih grupa u društvu kroz organizovanje široko dostupnih usluga psihosocijalne podrške koje obuhvataju davanje relevantnih informacija, psihološku prvu pomoć i upućivanje na stručne službe podrške u slučajevima kada je to potrebno.

Projekat takođe predviđa direktan rad sa lokalnim zajednicama kroz podršku lokalnim inicijativama koje sa cilj imaju povećanje učešća starijih osoba i osoba sa invaliditetom u socijalnim procesima i odlučivanju na teme koje su im od važnosti.

Ostvarivanje navedenih aktivnosti parati i istraživački deo, koji se sprovodi u saradnji sa SeConS grupom. Istraživanjem će se prikupiti informacije i formulisati preporuka za unapređenje javnih politika, kako bi usluge dugotrajne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom na Zapadnom balkanu u budućnosti bile dostupnije, kako u redovnim tako i u vanrednim situacijama.