Kao deo procesa edukacije i pripreme za dalje aktivnosti u okviru regionalnog projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ Crveni krst Srbije je 9. i 10. marta za saradnike na projektu organizovao onlajn obuku iz psihološke prve pomoći za koordinatore i volontere lokalnih organizacija Crvenog krsta iz Kragujevca, Subotice, Niša i Čukarice, kao i za koordinatora organizacije NOOIS, koji će imati otvorene telefonske linije za ove dve grupe. Edukaciji su prisustvovali i predstavnici organizacije Hajde iz Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Republike Severne Makedonije, Crvenog krsta Crne Gore kao i partneri iz Caritas-a sa Kosova*.

Edukaciju je vodila psiholog Lidija Ric Rihter, a koordinatori projekta su Nataša Todorović i Milutin Vračević, stručni saradnici Crvenog krsta Srbije.

Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj da se poveća kapacitet odgovora civilnog društva na Zapadnom Balkanu na aktuelnu pandemijsku krizu i buduće krize, te da se posebno stavi akcenat na zaštitu mentalnog zdravlja i izgradnju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom da prevazilaze izazove sa kojima se suočavaju: usamljenost, izolovanost, nedostatak komunikacije, a koji mogu dovesti do pogoršanja njihovog mentalnog zdravlja.

Obuka je obuhvatila prezentacije, kao i interaktivni rad po grupama a učesnici su pre nje bili u obavezi da mapiraju svoje dosadašnje aktivnosti iz oblasti mentalnog zdravlja tokom odgovora na panedmiju. U obuci je učestvovalo 20 osoba.

Prvi deo obuke se odnosio na podatke o mentalnom zdravlju starijih osoba i osoba sa invaliditetom i rizicima za njegovo pogoršanje u toku COVID-19 pandemije, kao i osnovnim principima Psihološke prve pomoći koji su osonov rada u ovim centrima.

Drugi dan obuke je kreiran tako da se kroz praktičan rad po grupama učesnici pripreme za naredne aktivnosti koje se odnose na konkretno pružanje psihološke prve pomoći na daljinu, koje će se u okviru projekta raditi u 5 lokalnih zajednica u Srbiji, a u skladu sa razvijanjem epidemiološke situacije ovi telefonski centri treba da se transformišu u direktnu podršku licem u lice, i da postanu deo razvijanja koncepata zdravog starenja što se naslanja na Dekadu zdravog starenja Svetske zdravstvene organizacije i zdravih stilova života za osobe sa invaliditetom u lokalnim zajednicama. S obzirom da je epidemija dovela do značajnih gubitaka u životima mnogih, gubitaka voljenih osoba, socijalnih kontakata, mogućnosti za socijalizaciju, mogućnosti za celoživotno učenje, gubitka finansijske sigurnosti, te da samo oni koji su digitalno pismeni mogu da održe neki nivo komunikacije sa drugima, važan segment edukacije bio je deo koji se odnosi na suočavanje sa gubicima i na tugovanje kao i načinima za njihovo prevazilaženje. Pažnja je usmerena i na deo rada u kome su prikazivani kratki filmovi koji su prikazivali telefonske pozive osoba koje imaju neki problem i traže pomoć, a koje je izradio Referentni centar za psihosocijalnu podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Ovaj regionalni projekat je podržan od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.