U okviru trogodišnjeg regionalnog projekta  „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ koji koordinira Crveni krst Srbije uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, tokom prošle i ove nedelje, otvoreni su telefonski centri namenjeni pružanju psihološke prve pomoći, informacija  i psihosocijalne podrške prevashodno starijim osobama i osobama sa invaliditetom kojima je takva pomoć potrebna.

Telefonski centri se nalaze u Beogradu (Čukarica), Subotici, Nišu, Kragujevcu i njihovim radom upravljaju ogranci Crvenog krsta Srbije u ovim opštinama/ gradovima, dok će svim osobama sa invaliditetom, kao i članovima njihovih porodica ili asistentima, ovu uslugu pružati NOOIS (Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije) kao „krovna“ organizacija koja predstavlja preko 870.000 osoba sa invaliditetom i njihove zajedničke interese, akcije i inicijative.

U telefonskim centrima rade edukovani stručni saradnici i volonteri koji su prošli obuke iz prve psihološke pomoći koje je realizovao Crveni krst Srbije i oni će davati informacije, ali i razgovarati o strahu, brizi ili teskobi u vezi sa epidemijom, imunizacijom i merama zaštite.

Stavljajući akcenat na zaštitu mentalnog zdravlja i izgradnju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom da prevazilaze izazove sa kojima se suočavaju tokom ove pandemije kao što su usamljenost, izolovanost, nedostatak informacija i komunikacije, a koji mogu dovesti do pogoršanja njihovog mentalnog zdravlja, osnovni zadaci zaposlenih i volontera na ovim telefonskim linijama su da:

  • pruže psihološku prvu pomoć starijim osobama i osobama sa invaliditetom i njihovim neformalnim negovateljima kojima je ta vrsta pomoći potrebna;
  • pruže relevantne, tačne i neophodne informacije vezane za epidemiju, mere zaštite, imunizaciju, ali i zaštitu od nasilja kroz pružanje informacija o službama koje pružaju podršku i zaštitu, i pronalaženje podrške u slučaju nasilja, zaštitu mentalnog zdravlja i pronalaženje profesionalne podrške onda kada je to potrebni;
  • upute korisnike na stručne i profesionalne službe podrške kada se proceni da je to neophodno. Na ovaj način Crveni krst će olakšati pristup pravima i povezati građane sa institucijama.

Crveni krst Srbije inače u okviru svojih redovnih aktivnosti od prošle godine ima i onlajn uslugu psihosocijalne podrške građanima i građankama ali i volonterima i zaposlenima na celoj teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je je ljudima potrebna podrška, razgovor ili imaju pitanje za psihologa mogu sa njima stupiti u kontakt preko aplikacije „Razgovarajmo“. Cilj je da se ovom podrškom pomogne ljudima da se oporave nakon krize koja je poremetila i promenila njihove živote i da se jačaju kapaciteti ljudi za prevazilaženje stresa,  kako bi se poboljšala psihosocijalna dobrobit pojedinaca i zajednice u celini.

Crvenom krstu Subotica telefonski centar „Linija podrške“, pruža usluge preko broja 024/621-104 svakog radnog dana od 9 do 13 časova
Crvenom krstu Kragujevac telefonska linija pod nazivom „Dobri telefon” pruža usluge preko broja 034/364-330 svakog radnog dana od 10 do 14 časova
Crvenom krstu Niš telefonski centar pruža usluge preko broja 018/511-319 svakog radnog dana od 9 do 13 časova
Crvenom krstu Čukarica ova usluga se pruža preko broja 011/3556-652 svakog radnog dana od 9 do 14 časova
NOOIS pruža usluge prve psihološke pomoći svakog radnog dana od 19 do 23 časa preko telefonskog broja 061 685 06 74

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=admin.com.psihosocijalnapodrska

https://razgovarajmo.lekarinfo.com/