Crveni krst Srbije počinje sa realizacijom IPA projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“.  Prva aktivnost u projektu je sastanak partnera koji će se održati u Crvenom krstu Srbije od 9. do 11. marta.

U pitanju je trogodišnji projekat koji je finansiran od strane Evropske unije, a deo finansijske podrške projektu obezbedila je Austrijska agencija za razvoj. Crveni krst Srbije je nosilac projekta, a partneri su Austrijski Crveni krst, Albansko udruženje gerontologa i gerijatara, NVO Osmjeh iz Bosne i Hercegovine, Crveni krst Crne gore, Makedonski Crveni krst i NVO Humanost iz Makedonije.

Glavni cilj projekta je veće i aktivnije uključivanje starijih u procese donošenja odluka koje se tiču starenja i starosti, kao i jačanje pozitivne slike o starijim osobama u zemljama koje su uključene u projekat.

Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je pre svega jačati kapacitete organizacija civilnog društva i samih starijih kroz edukacije i radionice. Vrlo je važan i rad sa medijima, kako bi se slika o starosti i starenju promenila. Ovo je način da se utiče na smanjivanje diskriminacije koja vrlo često predstavlja i put ka socijalnom isključivanju i nasilju. S tim u vezi u okviru projekta biće organizovane edukacije za novinare na temu starosti i starenja.

 

Takođe je planiran i rad na podizanju svesti javnosti o zdravom starenju, celoživotnom učenju i volonterizmu kroz kampanje koje će biti organizovane u isto vreme u svih pet zemalja. Ove kampanje imaće za cilj jačanje pozitivne slike o starijim osobama koje doprinose razvoju i svojim znanjem i iskustvom pomažu jačanju kohezije društva na nacionalnom i lokalnom nivou. Kreiranje i širenje pozitivne slike o starijim osobama pomaže da se umanji njihova izolacija i podstiču se oni sami da postanu aktivniji i ostvare se kao punopravni članovi društva.

Pored ovih aktivnosti planirana je i podrška volonterskim aktivnostima starijih osoba, kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama.

Važan deo projekta je zagovaranje za poboljšanje kvaliteta života starijih, pa su planirana istraživanja koja će omogućiti da se prikupe podaci na osnovu kojih bi se kasnije izradile preporuke za donosioce odluka i za kreiranje  inkluzivnih politika.