17-mart-1

 

Crveni krst Srbije je od 9. do 11. marta uspešno organizovao prvi regionalni sastanak u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ a koji se od početka februara implementira u pet država regiona uz finansijsku podršku Evropske unije kroz IPA fond, kao i Austrijske razvojne agencije ADA. Projekat koordinira Crveni krst Srbije, a tehničku podršku pruža Austrijski Crveni krst. Projekat predstavlja trogodišnji zajednički napor da se ojača pozicija starijih osoba u regionu kako bi učestvovale u donošenju odluka koje se tiču njih, njhove zajednice i društva u kome žive, kao i organizacija civilnog društva koje treba da budu funkcionalna spona između samih starijih osoba i institucija sistema kako bi se obezbedilo puno poštovanje ljudskih prava, pristup uslugama i servisima i obezbedilo aktivno učešće pojedinca u  zajednici i društvu.

17-mart-2

Partneri u projektu su Albansko udruženje gerontologa i gerijatara, NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Makedonski Crveni krst i NVO Humanost iz Makedonije, kao i Crveni krst Crne Gore.

17-mart-5

Na trodnevnom sastanku koji je u svečanoj sali Crvenog krsta Srbije otvorila gospođa Vesna Milenović, Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije partneri su diskutovali o prvoj godini aktivnosti u projektu tokom koje će svaki od partnera raditi na ojačavanju organizacija civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem za bolje uključivanje starijih osoba u aktivnosti zajednice i društva. U prvoj godini projekta svaki od pet partnera radiće na analizi situacije – kako pravnih okvira tako i kapaciteta civilnog društva u svojim zemljama da se uspešno bavi zagovaranjem za ovu temu – a zatim i na strateškom planiranju koje će uzeti u obzir izgradnju potrebnih kapaciteta  kao i uočene potrebe iz oblasti javnog zagovaranja. Ovo će biti pripreme za istraživanja koja će se u svakoj od država u projektu baviti najrelevantnijom temom za stariju populaciju i čiji će rezultati biti osnova za aktivnosti zagovaranja do kraja projekta.

17-mart-3

Sastanak je imao i element izgradnje kapaciteta kroz sesiju sa resurs centrom Tehničke podrške organizacijama civilnog društva, čije su stručnjakinje dale veliku pomoć partnerima u pogledu tehničkih detalja upravljanja projektom ali i vidljivosti projektnih aktivnosti. Pored toga, stručnjakinja britanske organizacije civilnog društva HelpAge International , gospođa Bridget Sleap je održala sesiju koja se ticala sakupljanja podataka u cilju uspešnog javnog zagovaranja, kao jednu od pripremnih aktivnosti za istraživanja u svim državama projekta. Predstavnici Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije govorili su učesnicima sastanka o socijalnoj inkluziji i radu sa grupama građana u cilju povećanja uključenosti starijih osoba na lokalnom nivou.

17-mart-4

Partneri su sastanak završili uz konkretne planove za rad u sledeća tri meseca i uspostavljene kanale komunikacije.

 

Preuzmite “slika_4333_Agenda-Kick-Off-meeting-Taking-action-on-social-inclusion-of-older-people-final.pdf” slika_4333_Agenda-Kick-Off-meeting-Taking-action-on-social-inclusion-of-older-people-final.pdf – Preuzeto 357 puta – 128 KB