hum-1

U okviru regionalnog projekta pod nazivom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koji koordinira i sprovodi Crveni krst Srbije, a koji je finansiran od strane Evropske komisije uz podršku Austrijske Agencije za razvoj 11. aprila u Crvenom krstu Srbije održan je prvi informativni sastanak. Sastanku su prisustvovali predstavnici mreže HumanaS, organizacija civilnog društva, predstavnici samih starijih, institucija koje rade sa starijima, kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih  Nacija i drugi partneri.  

hum-5

Na sastanku su predstavljeni ciljevi i aktivnosti trogodišnjeg projekta, koji će omogućiti veće i aktivnije uključivanje starijih u procese donošenja odluka koje se tiču starenja i starosti, kao i jačanje pozitivne slike o starijim osobama u zemljama koje su uključene u projekat, a kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Na sastanku je diskutovano o temama značajnim za rad civilnog sektora u oblasti starenja u naredne tri godine a ujedno su predstavljene i aktivnosti planirane za isti period u okviru projekta.

hum-3

Pre svega, jedna od najvažnijih aktivnosti je motivisanje starijih za aktivno uključivanje u društvo, ujedno i jačanje volonterskog rada i međugeneracijske solidarnosti. Važan segment projekta je  rad sa medijima i slika starenja i starosti koju oni prenose javnosti treba biti promenjena od starijih kao primaoca nege do starijih kao aktivnih članova društva koji doprinose njegovom razvoju. Pored ovih aktivnosti planirano je i strateško planiranje i situaciona analiza političkog i konteksta civilnog sektora u Srbiji u odnosu na starenje i starije.

hum-4