CVKLJBLJ

Biografija

Čovekoljublje je Dobrotvorna Fondacija Srpske Pravoslavne Crkve čija je osnovna svrha sprovođenje humanitarnih aktivnosti. Rad Čovekoljublja zasnovan je na osnovnim hrišćanskim vrednostima kao i na najvišim standardima vodećih međunarodnih organizacija. Osnovni princip u radu je poštovanje ljudskog prava na dostojanstven život, odnosno pružanje pomoći svima onima kojima je potrebna, bez obzira na njihovo rasno, polno, nacionalno ili versko uverenje. Svojim radom Čovekoljublje teži da aktivno doprinosi razvoju međunarodnih standarda i primera dobre prakse.

Čovekoljublje je osnovano 1991. godine kao odgovor Srpske Pravoslavne Crkve na humanitarne potrebe stanovništva prouzrokovane pogoršanom socijalno-ekonomskom situacijom u regionu. Sve do 2000. godine, Fond je pružao prevashodno humanitarnu pomoć najugroženijim grupama stanovništva.

Nova faza u razvoju Dobrotvornog Fonda SPC Čovekoljublje počinje 2000. godine kreiranjem razvojnih programa i čvršće organizacione strukture. 2012. godine Fond je preregistrovan u Fondaciju. Danas Čovekoljublje realizuje veliki broj složenih projekata namenjenih marginalizovanim i ugroženim grupama u društvu: od psiho-socijalne podrške deci, starijima, osobama koje žive sa HIV/AIDS-om i terminalno obolelima, preko kurseva za nezaposlene, do ekonomskog osnaživanja i izgradnje kapaciteta u zajednici. Svojim radom Čovekoljublje teži da aktivno doprinosi razvoju međunarodnih profesionalnih standarda i primera dobre prakse.

Strateške ciljeve Čovekoljublje ostvaruje delujući u pet oblasti:

  • humanitarnoj, kroz smanjenje patnje i podršku najugoženijim slojevima stanovništva i grupama u zajednici;
  • zdravstveno-socijalnoj, kroz pružanje pomoći deci, starijima, marginalizovanima, terminalno obolelima i drugim ljudima kojima je to potrebno;
  • poljoprivrednoj, kroz projekte dohodovnog karaktera, u skladu sa potrebama korisničkih grupa, prirodnim potencijalima i raspoloživim resursima;
  • obrazovnoj, kroz razvoj programa usmerenih na poboljšanje i sticanje novih znanja, veština i sposobnosti ciljnih grupa u skladu sa potrebama tržišta rada i zajednice;
  • organizaciono-razvojnoj, kroz jačanje profesionalnih kompetencija zaposlenih, saradnika i volontera Čovekoljublja, kao i kroz proširenje delatnosti kroz partnerstva i saradnju.

Projekti sa starijima

Čovekoljublje je od 2001-2010. godine sprovodilo program brige o starijima i bolesnima pod imenom Mobilna medicinska kućna služba (MOMEKS) u Beogradu, Kragujevcu i Kninu. U okviru programa, realizovale su se različite aktivnosti  koje su imale za cilj unapređenje zdravstvenog i psihosocijalnog stanja najugroženijih starijih lica. Stručno osoblje (lekari, medicinske sestre i fizioterapeuti) i volonteri, obilazili su starije i bolesne u njihovim domovima i pružali im dodatnu kućnu negu, od fizioterapije i merenja pritiska, preko podele pelena za stare, pa do pomoći volontera u obavljanju kućnih poslova.

U okviru regionalne kancelarije u Kragujevcu realizuje se usluga Pomoć u kući koja je trenutno u procesu licenciranja kod nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U cilju podizanja svesti javnosti o potrebama starijeg stanovništva “Čovekoljublje” je od 2004. godine udruženo sa drugim NVO u mreži “Humanas”.

Kontakt

Čovekoljublje, Dobrotvorna Fondacija Srpske Pravoslavne Crkve
Avgusta Cesarca 25, Beograd
Tel/faks: 011/ 3672-970, 011/ 3672-971
E-maiosi@covekoljublje.org
Web: www.covekoljublje.org