Caritas Color

Caritas je socio-humanitarna organizacija Katoličke Crkve, čija je misija zaštita I promocija dostojanstva svake ljudske osobe. Sama reč “Caritas” znači delotvorna hrišćanska ljubav. Ova organizacija pomaže ljudima bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, a najviše osobama koje žive na marginima društva: starim licima, usamljenima, bolesnima, osobama sa posebnim potrebama, I drugima.Caritas Srbije je prisutan na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina. Član je međunarodnih konfederacija Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritasa Evrope sa sedištem u Briselu.

Caritas Srbije je počeo svoje delovanje kroz podelu humanitarne pomoći u kriznim situacijama: za vreme embarga i sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, pomagao je licima izbeglim iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, interno raseljenim licima sa Kosova, kao i lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe. Ovi urgentni programi obeležili su rad Caritasa tokom 90-ih godina. Do 1998. godine Caritas je podelio preko 700 šlepera humanitarne pomoći, hrane, higijenskih sredstava, medicinske opreme, odeće, ogreva. Korisnici su bili ugrožena lica, ali i mnoge socijalne i zdravstvene institucije, njih preko 250. Procena je da je na različite načine pomognuto preko 2 miliona ljudi. Međutim, i u kasnijem periodu od 2005. do 2010. godine Caritas je sprovodio urgentne aktivnosti u slučajevima poplava, klizišta.Tako je tokom 2005. i 2006. godine realizovan program pomoći poplavljenimau Jaši Tomiću. Pomoć za realizaciju ovih projekata uglavnom je dolazila od organizacija članica Caritasove mreže. Iako u skromnim materijalnim prilikama u kojima žive građani Srbije, Caritas Srbije je uspeo u nekoliko navrata da organizuje nacionalne akcije prikupljanja sredstava za žrtve cunamija na Filipinima, zemljotresa u Japanu, zemljotresa u Italiji,  za poplavljene u Srbiji, decu sa posebnim potrebama, itd. Osim ovih većih akcija prikupljanja sredstava, Caritas nekoliko puta godišnje organizuje lokalne akcije prikupljanja sredstava, novca, odeće, obuće i hrane, za potrebe siromašne populacije širom naše zemlje.

 

Godine 2014. usled velikih poplava koje su zadesile Srbiju, Caritas Srbije je sproveo projekat pomoći osobama pogođenim poplavama, kroz podelu raznovrsne humanitarne pomoći, hrane i higijenskih artikala, stočne hrane, odeće, nameštaja, sušača, građevinskog materijala, briketa i drva za grejanje, peći na čvrsto gorivo, bele tehnike, vaučera za kupovinu namirnica tokom zimskog perioda, vaučera za kupovinu nameštaja, pružanje psiho-socijalne i medicinske pomoći. Tokom proleća Caritas je realizovao program namenjen podršci poljoprivrednicima, koji su bili pogođeni poplavama. U okviru projekta pomoći poplavljenima na različite načine Caritas je pomogao oko 20.000 domaćinstava, u 15 opština. Caritas je bio jedna od retkih organizacija koja je pružala pomoć poplavljenima i nakon prvih nekoliko urgentnih meseci, jer je potreba još uvek bilo mnogo. Kao nastavak pomoći poplavljenima počevši od marta 2015. godine Caritas Srbije sprovodi projekat „Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa“, koji se realizuje kroz edukaciju dece i rad sa predstavnicima lokalne zajednice, radi pravljenja planova za vanredne situacije i organizovanje ekoloških akcija smanjivanja rizika, sa ciljem da se ne ponovi onakva šteta od jedne elementarne nepogode.

U cilju boljeg odgovora na potrebe ranjivih grupa Caritas sarađuje sa različitim organizacijama prisutnim u Srbiji. Svesni smo da se na potrebe može najbolje odgovoriti ako se radi zajedno sa drugima.Osim toga saradnja je često bila i neophodna zbog koordinacije aktivnosti.

Među različitim projektima pomoći ranjivim grupama u toku svog rada Caritas se fokusirao na dve velike oblasti:program kućne nege i dnevnih centara i program mentalnog zdravlja.Program kućne nege i dnevnih centara je namenjen starim, bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. U okviru projekta, oformljeni su timovi koji posećuju domove osoba kojima je potrebna pomoć. Timovi su sastavljeni od medicinskih sestara i gerontodomaćica. Aktivnosti na planu pomoći starim licima počele su još sredinom 90-ih godina i traju sve do danas. Jedan od najvećih uspeha ovog projekta je svakako prepoznatljivost i delimično finansiranje od strane države i lokalnih samouprava koje je postignuto u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Šapcu, Valjevu, Beogradu.

U okviru programa Mentalnog zdravlja Caritas radi na senzibilizaciji javnog mnenja o potrebama osoba sa mentalnim smetnjama i lobira za poštovanje njihovih prava. Na ovom planu, u saradnji sa Caritasom Italije i Svetskom zdravstvenom organizacijom i u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, Caritas aktivno učestvuje u poboljšanju uslova života i lečenja korisnika psihijatrijskih usluga i organizuje seminare i stručna savetovanja.

Osim aktuelnih projekata Smanjivanja rizika od prirodnih nepogoda, pomoći izbeglicama i migrantima, Caritas Srbije sprovodi tri projekta finansirana od starane Evropske Unije, koji su trenutni i naredni fokus našeg rada. Jedan od ova tri projekta se zoveSOCIETIESSupport Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe, kojitraje 4 godine.Nosilac projekta je Caritas Srbije, zajedno sa 15 organizacija partnera iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočno jEvropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Specifični ciljevi projekta su: jačanje veština organizacija civilnog društva u promovisanju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom I mentalnim teškoćama  I jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u dijalogu sa nadležnim institucijama odgovornim za socijalnu inkluziju.

Drugi projekat „Smanjenje društvene isključenosti u ruralnim oblastima kroz održivu uslugu pomoć u kući“ je počeo u decembru 2015. godine, a realizuje se uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat predviđa uspostavljanje službi za pružanje usluga pomoći u kući pri centrima za socijalni rad opština Ražanj i Aleksinac. Svrha usluge pomoći u kući jeste podrška u zadovoljenju svakodnevnih životnih potreba osoba koje nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Uspostavljanje i uređenje ove službe prema nacionalnim standardima za pružanje usluga i uz zadovoljavanje svih kvaliteta koji su propisani za postupak licenciranja biće praćeno i kadrovskim jačanjem centara za socijalni rad kroz angažovanje negovateljica i stručnih radnika, kao i vozilima za prevoz negovateljica u obe opštine.

Od maja ove godine Caritas radi na implementacij iprojekta HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks. Projekat traje 2 godine, finansiran je od strane Evropske unije, a projektne aktivnosti će biti sprovedene u 13 opština u Republici Srbiji: Beograd, Kragujevac, Valjevo, Šabac, Novi Sad, Pančevo, Novi Kneževac, Kovin, Kikinda, Vršac, Sombor, Pirot i Niš.Opšti cilj projekta je promocija poštovanja ljudskih prava osoba sa mentalnim smetnjama i invaliditetom i razvijanje njihovih individualnih veština, kao i podizanje kapaciteta njihovih organizacija kako bi postale branioci ljudskih prava.

 

kontakt

Caritas Srbije
Višegradska 23, Beograd
Telefon:011/3616 940, Fax:011/3616 941
E-mail: secretariat@caritas.rs, katarina@caritas.rs
Web: http://www.caritas.rs