amity

Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity

Ciljevi, misija i angažman Udruženja:

Udruženje je osnovala grupa iskusnih socijalnih radnika, psihologa i drugih stručnjaka, 1999. godine, sa ciljem unapređenja i razvoja onih aspekata tadašnjeg sistema socijalne zaštite, koji su bili prepoznati kao nedovoljno razvijeni ili nedostajući. Stoga u fokusu našeg pristupa tada, a i danas (2016.) je izlazak ka korisniku, angažman na povećanju dostupnosti usluga socijalne zaštite, obezbeđivanje psihosocijalne podrške najisključenijim pojedincima, porodicama i grupama i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u kreiranju usluga socijalne zaštite i društvenih politika koje ih se tiču.

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa. Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme koje nosi siromaštvo i razviju mogućnosti za ostvarivanje zdravog života.

Imamo 5 zaposlenih sa punim radnim vremenom (socijalni radnik/magistar političkih nauka, filolog, menadžer ljudskih resursa i dvoje ekonomista), i mrežu saradnika na 70 opština u Srbiji. Od osnivanja do 2016., imali smo 300 saradnika i 50-tak volontera, koji su bili angažovani na 50-tak Projekata, koliko smo do sada realizovali.

Angažman Amity-a odvija se kroz tri ključna aspekta delovanja:

 • Učešće u kreiranju društvenih politika koje se odnose na ranjive društvene grupe
  • 10 strategija i zakona na nacionalnom i 20-tak na lokalnom nivou (Strategije: za smanjenje siromaštva; razvoja socijalne zaštite; o starenju; unapređenja zdravlja…; Zakona o socijalnoj zaštiti; Zakona o zabrani diskriminacije…, lokalni akcioni planovi…)
  • zagovaramo za brži razvoj lokalnih servisa i usluga za starije, od 2005., tada su isti postojali u 36, a u 2015. godini u 82 lokalne zajednice
  • zagovaramo za uvođenje socijalne penzije od 2008. god., sa partnerima iz Mreže Humanas. Uspeli smo da se izborimo da bude uveden poseban program pomoći za starije od 2011. godine, nakon usvajanja novog Zakona o socijalnoj zaštiti
  • zagovaramo za uspostavljanje servisa Dnevnog boravka u Beogradu za starije osobe sa demencijom, od 2014.
  • zagovaramo za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (septembar 2016.)
  • članovi smo raznih mreža i radnih grupa na nacionalnom nivou: jedni smo od 15 OCD osnivača Mreže Humanas 2004.; jedni smo od 21 OCD osnivača Evropske mreže protiv siromaštva – Srbija 2015.; članica smo Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji za poglavlje 19 (socijalna politika i zapošljavanje); Ženske platforme za razvoj Srbije od 2014.
 • Razvoj nedostajućih servisa i usluga socijalne zaštite na nivou lokalnih zajednica
  • autrič – terenska služba kroz mrežu mobilnih timova – podrška u procesima integracije u lokalnu zajednicu – obuhvat oko 40.000 najisključenijih korisnika (deca, OSI i stariji)
  • Uspostavili smo 10 klubova za OSI i za podšku deci i mladima u 10 lokalnih zajednica (od 2000.)
 • Podrška i jačanje kapaciteta drugih OCD i institucija sistema kroz monitoring i obuke
  • razvili smo 120 samoorganizovanih ženskih grupa u Srbiji (3 hiljade žena izbeglica); iz njih osnovali 17 OCD (2001-2003.)
  • izvršili smo monitoring projekata sprovedenih od strane 100 OCD i ustanova socijalne zaštite (od 2004. do 2010.)
  • realizujemo edukacije za zaposlene u institucijama sistema i u OCD iz oblasti: stručnog rada sa ranjivim grupama; ljudskih prava ranjivih društvenih grupa; antidiskriminacionih politika; javnog zagovaranja; strateškog planiranja. Samo u periodu od januara do septembra 2016., realizovali smo 7 obuka na tri različite teme, za 238 stručnih radnika iz socijalne zaštite, na osnovu kojih su oni ostvarili bodove za obnovu licenci za rad

Šta još  radimo samo sa starijima/za starije:

 • Pružamo usluge savetovanja starijih ljudi i članova njihovih porodica/negovatelja, putem prijema u kancelariji Amity-a, putem telefonske ili imejl komunikacije. Na godišnjem nivou imamo oko 100 korisnika.

 

 • Promovišemo aktivno starenje putem raspisivanja konkursa na godišnjem nivou za „Draganovu nagradu“ za najbolji putopis starijih od 2015. godine. Te, 2015., na Konkursu je učestvovalo 56 osoba starijih od 60 godina, iz 20 gradova/opština u Srbiji, a u 2016., učestvovalo je 114 starijih osoba iz 35 različitih mesta i seoskih sredina u Srbiji, kao i autori iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Holandije.

 

 • Informišemo i edukujemo starije osobe o ljudskim pravima koja imaju, o antidiskriminacionim politikama, o zdravim stilovima života… i motivišemo ih i osnažujemo da se bore za svoja ljudska prava i za dostojanstveniji i kvalitetniji život u starosti. Ovo radimo putem tribina, fokus grupa, radionica, koje realizujemo na različitim lokacijama širom Srbije, kako u gradskim, tako i u seoskim sredinama. Od 2011. godine redovno učestvujemo na Prolećnom i Jesenjem festivalu zdravlja, gde držimo tribine na teme aktivnog starenja.

 

Kontakt:

„Snaga prijateljstva“ – Amity, Beograd

Pariske komune 1/12

Tel: 011/66-90-122
Fax: 011/66-71-523
E-mail: nada@amity-yu.org
Web: www.amity-yu.org

Fejsbuk: Snaga prijateljstva – Amity

Youtube kanal: http://bit.ly/2bdJatO