U junu mesecu 2007. godine HumanaS je poceo sa realizacijom projekta ‘Društvo za sva doba’ uz finansijsku podršku Instituta za održive zajednice (ISC), a u partnerstvu sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku.

Projekat se implementira kroz seriju regionalnih sastanaka sa predstavnicima relevantnih cinilaca lokalne zajednice (predstavnicima lokalnih vlasti, institucija, civilnog sektora kao i predstavnika samih starijih osoba). Projekat predvida da pokrije celokupnu teritoriju Srbije, organizovanjem 10 regionalnih sastanaka koji pokrivaju sve opštine u zemlji.

Ciljevi projekta su:

  • Promocija Nacionalne strategije o starenju na lokalnom nivou i razjašnjavanje uloge razlicitih cinilaca zajednice u njenoj implementaciji nudeci primere dobe prakse kao i podrška u izradi lokalnih planova akciUvodenje teme diskriminacije, zanemarivanja i zlostavljanja u javnu debatu fokusirajuci se pre svega na institucije i same starije osobe.
  • Povecanja participacija samih starijih ljudi u planiranju i odlucivanju o pitanjima koja ih se direkno ticu
  • Održavanje kontinuiranog kontakta sa lokalnim zajednicama u cilju pracenja i podrške u izradi lokalnih planova akcije kao i u mapiranju resursa u lokalnoj zajednici.