Pre tačno deset godina na inicijativu HelpAge International širom sveta počela je globalna kampanja ADA – Starenje zahteva delovanje, koja je imala za cilj da se povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, starije osobe susretnu sa donosiocima odluka i da istaknu probleme i izazove  sa kojima se suočavaju, ali i  da istaknu značaj svog učestvovanja u društvu. Ove godine su u preko 55 zemalja sveta starije osobe pokušale da donosiocima odluka prikažu doprinos starijih u društvu. Crveni krst Srbije, članice mreže HumanaS i starije žene su ove godine imale sastanak sa pomoćnikom Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milošem Jankovićem.

Ove godine su delegaciju činile žene upravo iz razloga da bi se istakao doprinos starijih žena u porodici, zajednici i društvu. Među starijim ženama, volonterkama Crvenog krsta Srbije bile je Miroslava Matić koja je kao jedna od dve starije žene iz celog sveta učestvovala na osmom sastanku Otvorene radne grupe za starenje u  sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku jula ove godine, ali i Danica Šmic koja je dobitnik nagrade za humanost lista Hello. Sve starije žene su istakle koliko su važni volonterski rad i međugeneracijska solidarnost koja promoviše saradnju i solodarnost i omogućava da nijedan građanin/ građanka Republike Srbije ne bude zaboravljena. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije istakla je značaj mreže HumanaS i zalaganje za poboljšanje položaja starijih kroz istraživačke i zagovaračke aktivnosti, ali je i upoznala pomoćnika sa ključnim aktivnostima Crvenog krsta na podršci starijima na nivou cele Srbije. U delegaciji su bili i predstavnici članica mreže HumanaS, udruženja Hleb života i Amity. Predstavnica Hleba života je takođe govorila da su i oni u proceduri licenciranja za pružaoca usluga pomoći u kući odraslima i starijima. Predstavnica Amity-a je upoznala pomoćnika sa tim da Amity ove godine vodi kampanju „Zaustavimo nasilje i diskriminaciju nad starijim ženama“, kao i istraživanje života i potreba staračkih domaćinstava na Novom Beogradu.

Članice delegacije su istakle značaj uključivanja civilnog sektora i samih starijih u proces kreiranja zakonodavnih okvira a u cilju unapređenja položaja starijih, pružanja odgovarajuće podrške članovima porodice koji brinu o svojim bolesnim starijim članovima i kako bi se stvorio pogodniji okvir za podsticanje solidarnosti među svim generacijama i time stvaranja osnova za kohezivno društvo.

Pomoćnik ministra je govorio o tome šta Vlada Republike Srbije čini da poboljša položaj ugroženih starijih osoba, ali i napore da se promeni slika o starijima u javnosti, kako bi se prepoznao njihov doprinos društvu. On je takođe istakao značaj partnerstva između institucija i organizacija civilnog društva u rešavanju ovih bitnih društvenih pitanja.