Godišnja konferencija Mreže “Život bez nasilja” održala se 12. decembra 2017. godine u Novom Sadu u Skupštini Autonomne pokrajne Vojvodine. Naziv ovogodišnje konferencije bio je „Šest meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici”, a konferenciju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Godišnja konferencija okuplja sve učesnike institucija koje se bave nasiljem u porodici i to je ujedno prilika da se razmene iskustva, informacije, prodiskutuje na teme koje se smatraju značajnim u oblasti porodičnog nasilje i nasilja nad ženama. Ove godine na konferenciji su učestvovale dve članice mreže HumanaS Nataša Todorović, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije, i Nadežda Satarić iz NVO Amity-snaga prijateljstva koje su govorile na temu “Nasilje u porodici prema starima sa posebnim osvrtom na starije žene”.

 

Predstavnica Crvenog krsta Srbije istakla je da nasilje širom sveta predstavlja ozbiljan javnozdravstveni, ali i društveni problem, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim društvima. Nasilje nad starijim ženama nije adekvatno adresirano, malo je istraživanja, politika i programa prevencije. Međunarodni, regionalni i nacionalni pravni okviri ne uspevaju adekvatno da rešavaju nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih žena.

Kada govorimo o faktorima povezanim sa ličnim karakteristikama žrtve pod većim rizikom od nasilja su starije žene u odnosu na starije muškarce. Činjenica da kada su žene u pitanju radi se o kontinuiranom nasilju tokom celog života, ali kod starijih žena imamo problem nedostataka podataka, jer se nasilje nad  ženama starijim od 49 godina (kraj reproduktivnog perioda) vrlo retko evidentira. Pod većim rizikom su i starije osobe sa invaliditetom, funkcionalno zavisne osobe, tj. osobe koje su teško pokretne i zavisne od negovatelja i trećeg lica, osobe sa lošim fizičkim i mentalnim zdravljem, kao i osobe sa kognitivnim problemima. U mnogim istraživanjima se posebno izdvaja demencija i depresija kod starijih. Pod rizikom su i osobe koje imaju niska primanja, žive u siromaštvu i ekonomski su zavise od druge osobe. Pod večim rizikom su i žene koje žive u ruralnim područjima, žene sa nižim nivoom pismenosti.

Nadežda Satarić je istakla karakteristike nasilnika i govorila je o tome koji su razlozi zašto starije osobe ne prijavljuje nasilje.

Rešavanje zlostavljanja starijih podrazumeva usvajanje pristupa zasnovanog na pravima kako bi se osporile negativne socijalne norme oko starenja i promovisalo dostojanstvo starijih žena i muškaraca. Ono što je opšti zaključak je da je potrebna koordinacija svih aktera i institucija, brži rad sudova i adekvatno centralizovano vođenje evidencije.