U sredu 22. avgusta 2018. godine organizovana je monitoring poseta organizacijama koje u Kragujevcu realizuju mikroprojekte koji su deo projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP). Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje i Udruženje Viktorija su u okviru projekta TASIOP poslednjih deset meseci implementirale lokalne projekte sa ciljem većeg socijalnog uključivanja starijih osoba. Ovi projekti, po dvanaest u svakoj od pet država u regionu u kojima se projekat sprovodi, poslužiće kao primeri dobre prakse socijalnog uključivanja starijih u lokalnim zajednicama a njihovi sažeci i preporuke za moguće repliciranje sakupljeni u publikaciji koja će biti objavljena na šest jezika na kraju projekta.

Kragujevačka kancelarija Čovekoljublja je u okviru svog projekta organizovala radionice digitalnog opismenjavanja za starije osobe a 22. avgusta su svršeni polaznici ovih kurseva bili pozvani na podelu vodiča za korišćenje računara, pametnih telefona i interneta koji je nastajao tokom kurseva uz puno učešće samih polaznika. Učesnici su izrazili veliki entuzijazam za učenje, ističući ne samo važnost stečenog znanja već i socijalnu komponentu pohađanja kursa ali i različite mogućnosti za socijalnu participaciju koje im digitalna pismenost otvara. Mnogi od njih su izjavili da je engleski jezik za njih do sada bio najveća prepreka u digitalnom opismenjavanju i pohvalili kurs koji im je materiju razjasnio i približio.

Udruženje Viktorija je u okviru svog projekta sarađivalo sa organizacijama civilnog društva u četiri opštine u Šumadiji (Kragujevac, Batočina, Topola i Knić) na seriji fokus grupa, okruglih stolova i sastanaka na kojima je sa predstavnicima starijih diskutovano o njihovim potrebama i kako ih zadovoljiti kroz zajedničko delovanje organizacija civilnog društva, samih starijih i javnih institucija. Ovi sastanci su imali i edukativnu komponentu o potrebama podrške za inkluziju starijih. Tokom sastanka 22. avgusta predstavnici svih partnera u projektu iz četiri opštine su diskutovali o postignutim rezultatima, identifikovanim potrebama starijih koje se tiču socijalne inkluzije (na primer problema prigradskog transporta zajedničkog za sve opštine) i dogovarali dalju saradnju nakon završetka projekta a koja će imati formu osnivanja neformalne regionalne mreže za zajedničko zagovaranje za poboljšanje kvaliteta života i socijalne inkluzije starijih.

Projekat  „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ finansiran je od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta a njime u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije.