U okviru projekta Pristup digitalnim informativnim tehnologijama koji sprovodi Crveni krst Srbije u saradnji sa Institutom za društvene nauke, a koji podržava Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) održane su dve fokus grupe. Jedna je bila organizovana u prostorijama Volonterskog servisa Zvezdara u Beogradu, a druga u prostorijama Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje u Kragujevcu. Ciljevi  fokus grupa bili su:

  • Identifikovati šta je starijima poznato od e-usluga
  • Utvrditi koje e-usluge koriste, a koje ne i zašto
  • Imenovati su najčešće prepreke u korišćenju
  • Dati preporuke za unapređenje korišćenja

Fokus grupe su kvalitativni deo kvantitativnog istraživanja koje je sprovedeno u 39 opština u Republici Srbiji.