U utorak 17. decembra u zgradi Biblioteke „Vuk Karadžić“, održan je okrugli sto  na temu „Unapređenje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje kao osnaživanje  programa podrške i pomoći porodicama obolelih od demencije“. Diskusija je okupila veliki broj stručnjaka iz institucija Grada Beograda, Zvezdare i Vračara sa ciljem da se debatom pronađu optimalne preporuke unapređenja prakse socijalne i zdravstvene zaštite u brizi za ove porodice i njihove obolele članove. Skup je organizovala Neformalna mreža pomagača porodicama obolelih od demencije koju čine Volonterski servis Zvezdare, HHU Hleb života,  i Udruženje Okrilje, koji su istovremeno i članice nacionalne Mreže HumanaS.

Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić je istakla da, imajući u vidu epidemiju obolelih od demencije, kapacitet neformalne nege i negovatelja treba podržavati, da u ovom trenutku nedostaje postojanje udruženja porodica  kao zagovarača interesa obolelih a koji moraju da budu važni partneri sistemima socijalne i zdravstvene zaštite.

Mr Radmila urošević, šef Odseka za socijalnu zaštitu i koordinator Volonterskog servisa Zvedare, istakla je da Neformalna mreža pomagača nastoji da uključivanjem socijalnih partnera izgradi principe integralne socijalne zaštite na lokalnom nivou, unapredi međuinstitucionalnu i međusektorsku saradnju i time ojača kapacitete i pružalaca socijalnih usluga kao i porodica kao neformalnih negovatelja.

Slavica Stanković, generalni sekretar HHU Hleb života, naglasila je da je važan kontinuitet u svim aktivnostima koje je Neformalna mreža uspostavila u protekle dve godine kao i stalni rad sa porodicama obolelih.

Dr Ljubica Vidić, neuropsihijatar, istakla je da je deinstitucionalizacija važan proces za sve posebno ranjive kategorije stanovništva a obolelih od mentalnih bolesti i demencije- posebno. Ona je upozorila da su istovremeno važne i institucije kao i recipročan odnos i saradnja sistema socijalne i zdravstvene zaštite.

Mr Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je naglasila je u ovom trenutku posebno važno da profesionalci odgovore na pitanje i naprave presek čime u ovom trenutku raspolažemo i šta nam nedostaje, šta sve mogu da budu resursi i Neformalne mreže pomagača i nacionalne mreže HumanaS čije su članice većina učesnika skupa na Zvezdari. Todorović je naglasila je posebno važno napraviti koncept zagovaranja u kome porodice obolelih imaju važnu ulogu, kome je korisno uputiti zaključke sa ovog skupa kao i izgraditi medija plan.

Dr Irena Dželetović Milošević je naglasila da država mora da se uključi u pronalaženje adekvatnog odgovora sistema na potrebe obolelih i njihovih porodica. Ona je naglasila da bi bilo dobro da ponovo „imamo“ državnog sekretara za pitanja starosti ili koordinatore za ova pitanja u ministarstvima zdravlja i socijalne zaštite.

Dr Slavica Golubović, neuropsihijatar, iznela je dobru praksu koju je nedavno upoznala u susednoj Hrvatskoj, tzv. demencija-frendli društva, gde se u kontinuitetu održavaju edukacije namenjene policajcima, vatrogascima i dr. sa ciljem da se upoznaju sa simptomima i problemima obolelih od demencije kao i dobrim primerima pružanja pomoći i podrške u svakodnevnom životu.

Na skupu je zaključeno da je dobro da lokalne uprave budu inicijatori i centri međusektoske i međuinstitucionalne saradnje, da pluralizam pružalaca usluga treba građanima da bude vidljiv i dostupan, da legalnom privatnom sektoru država treba da obezbedi podršku a sivu zonu suzbije ili prevede u legalne tokove, da informisanje treba da bude unapređeno u različitim formatima kako bi građani znali koja prava postoje i kako mogu da ih ostvare, da porodice i mediji treba aktivnije da se uključe u unapređenje kvaliteta života obolelih i njihovih negovatelja.

Okrugli sto je nastavak aktivnosti Neformalne mreže sa ciljem uspostavljanja dugoročnog modela podrške porodicama obolelih od demencije a zaključci i preporuke sa okruglog stola u narednom periodu biće upućeni na relevantne adrese nadležnih ministarstava, sekretarijata, ustanova, profesionalaca, udruženja i medija.