„Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je projekat koji mobiliše kapacitete civilnog sektora u pet država Zapadnog Balkana a u odgovor na demografsko starenje. Projekat podržava Evropska unija kroz svoj IPA fond, kao i Austrijski Crveni krst i Austrijska agencija za razvoj. Projekat je usmeren na ojačavanje mreža organizacija civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji kako bi doprinele poboljšanju socijalne inkluzije starijih u lokalnim zajednicama i u društvu širom regiona. Projekat će unaprediti inkluziju starijih u procesu donošenja odluka u vezi sa starenjem i starošću, a takođe će unaprediti imidž starijih osoba u zemljama učesnicama u projektu.

Opšti cilj projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je da se povećaju kapaciteti pet postojećih nacionalnih mreža organizacija civilnog društva kako bi radile na podizanju svesti javnosti i uticale na procese donošenja odluka koje su vezane za socijalnu inkluziju starijih u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, na nacionalnom i regionalnom nivou. Što se tiče dugoročnih ciljeva i rezultata, različite aktivnosti usmerene na građenje kapaciteta doprineće da javni sektor i donosioci odluka bolje prepoznaju organizacije civilnog društva u državama Zapadnog Balkana kao značajne partnere u kreiranju javnih politika a na osnovu njihovog znanja i iskustva u prikupljanju relevantnih proverljivih podataka značajnih za donošenje odluka u javnoj upravi. Ovi rezultati su u skladu sa Programom Direktorata Strategije proširenja Evropske Unije za podršku civilnom društvu 2014-2020 i doprineće njegovim ciljevima.

Na nivou posebnih ciljeva, male lokalne inicijative će raditi sa zajednicama uz podršku pruženu kroz mikro-grantove, kako bi se premostili nedostaci u pružanju usluga, povećali kapaciteti postojećih usluga, razvile inovativne usluge  ili izvele zagovaračke aktivnosti u lokalnim zajednicama koje će se ticati socijalne inkluzije starijih. Iskustva i lekcije naučene kroz zagovaračke inicijative i mikro-grantove će biti sakupljene i publikovane u brošuri o javnom zagovaranju koja će predstaviti primere dobre prakse i predstavljaće zagovarački materijal u daljim aktivnostima.

Crveni krst Srbije ovim putem poziva zainteresovane organizacije civilnog društva koje ispunjavaju postavljene uslove da konkurišu za finansijsku podršku njihovim lokalnim projektima, a u skladu sa propozicijama predstavljenim u konkursnoj dokumentaciji. Svi zainteresovani su pozvani da preuzmu sledeća dokumenta iinformipu se o detaljima konkursa, dostupnim sredstvima, očekivanim aktivnostima i rezultetima, rokovima itd.:

  1. Poziv na tender
  2. Aplikacioni formular za mikro-projekte
  3. Formular budžeta mikro-projekta
  4. Nacrt ugovora

Rok za prijem projektnih predloga sa svom neophodnom dokumentacijom je 29. septembar.

Preuzmite “Poziv-za-podnošenje-predloga-projekta.pdf” Poziv-za-podnošenje-predloga-projekta.pdf – Preuzeto 248 puta – 671 KB

Preuzmite “Aplikacioni-formular-za-mikro-projekte.docx” Aplikacioni-formular-za-mikro-projekte.docx – Preuzeto 230 puta – 165 KB

Preuzmite “Budžet-mikro-projekta.xlsx” Budžet-mikro-projekta.xlsx – Preuzeto 229 puta – 11 KB

Preuzmite “Nacrt-ugovora.pdf” Nacrt-ugovora.pdf – Preuzeto 217 puta – 548 KB