U Crvenom krstu Srbije je 11. i 12. decembra 2018. godine u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba – TASIOP“ održana međunarodna  konferencija. Konferencija pod nazivom “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu” predstavlja poslednju veliku zajedničku aktivnost u okviru trogodišnjeg projekta, a cilj je bio sumiranje rezultata, razmena iskustva kroz naučene lekcije, izrada plana za buduće aktivnosti, ali i sticanje novih znanja. Pored partnera u okviru TASIOP projekta iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, uz prisustvo predstavnika EU Delegacije u Beograd, Austrijske ambasade u Beogradu, Austrijskog Crvenog krsta i Slovenačke filantropije, konferenciji su takođe prisustvovali i predstavnici Austrijskog federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača, Slovenačkog ministarstva za rad, porodicu, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, HelpAge International iz Londona i Jordana, Age Platform Europe, predstavnici Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i predstavnik Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Konferenciji je prisustvovalo ukupno 105 učesnika među kojima predstavnici Pokrajinskog Ombudsmana, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, centara za socijalni rad, Gerontološkog centra Beograd i drugih institucija i organizacija koje se bave starenjem, ali i same starije osobe. Organizator konferencije je Crveni krst Srbije koji od 1. februara 2016. godine koordinira projektom u pet država Zapadnog Balkana.

Na otvaranju konferencije prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, govorio je o dugogodišnjim aktivnostima Crvenog krsta Srbije koje su počev od lokalnog, nacionalnog, regionalnog pa do globalnog nivoa usmerene na zagovaranje za poboljšanje položaja starijih žena i muškaraca i na promovisanje pozitivne slike o starenju i starosti, kao i motivisanje starijih da postanu aktivni i ravnopravni članovi društva gde se poštuje princip zasnovan na pravima. Ovaj projekat je omogućio jačanje organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i mogućnost da njihove zagovaračke aktivnosti budu još vidljivije.

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti govorila je o dugogodišnjoj saradnji koju služba Poverenika ima sa Crvenim krstom Srbije na polju zaštite starijih osoba od diskriminacije i važnosti rada na istraživanju i prikupljanju podataka koji služe za efikasnije, na dokazima zasnovano zagovaranje. Posebno je istakla značaj partnerstava sa Crvenim krstom Srbije i mrežom Humanas koja mogu samo da doprinesu unapređenju položaja starijih osoba.

Nicolas Bizel, Šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Beogradu posebno je naglasio važnost ovakve vrste projekata, jer se sa jedne strane jačaju mreže organizacija civilnog društva, ali se kroz njih jača i socijalna inkluzija različitih grupa čime se uvećava kohezija društva i nalaze najpravičnija rešenja. Sabine Kroissenbrunner, zamenica šefa misije Austrijske ambasade u Beogradu, takođe smatra da je regionalana saradnja i razmena iskustva u regionu značajna za zagovaranje prilikom kreiranja boljih javnih politika koje će uključiti starije.  Ona je takođe istakla dalju zainteresovanost za podršku ovakvim projektima u regionu.

Dr Davron Mukhamediev, Regionalni koordinator za zdravstvo Međunarodne federacije društava Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca posebno je naglasio veliku ulogu Crvenog krsta Srbije u zagovaranju za bolji kvalitet života starijih osoba, ali i veliki rad na polju istraživanja i prikupljanja relevantnih podataka koji međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pomažu u efikasnijem radu sa ovom populacionom grupom.

Nataša Todorović, ekspertkinja Crvenog krsta Srbije je predstavila glavne uspehe projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Pre svega u zemljama u kojima su mreže postojale Srbija (HumanaS), Albanija (MOSHA) i Bosna i Hercegovina (Dostojanstveno starenje) mreže su se proširile i tokom implementacije projekta dobile na vidljivosti. U Makedoniji (InkluzivaM) i Cnoj Gori (Dignitas) mreže su osnovane u okviru projekta i već sada za tri godine implementacije pokazalo se da predstavljaju snagu koja je značajna za zagovaranje. U svim državama je sprovedeno istraživanje i na osnovu njih su izrađene preporuke za donosioce odluka kako bi se unapredio položaj starijih, ali su takođe na osnovu dobijenih podataka kreirane javne kampanje kojima se promovisala pozitivna slika o starijima i zagovarlo za dostojanstven život u starosti. Ukupno su u svih pet država za tri godine implementacije partneri imali preko 750 sastanaka sa donosiocima odluka. Ali je bilo i značajnih aktivnosti na globalnom nivou kroz učešće na Ministarskoj konferenciji starenju u Lisabonu 2017. godine i aktivno učešće partnera u projektu u pripremama nacionalnih izveštaja za Regionalnu strategiju implementacije Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju, učešće starijeg volontera Crvenog krsta Srbije na desetom sastanku Otvorene radne grupe za starenje u Ujedinjenim nacijama u Njujorku i učešće na obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra 2018. godine takođe u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Nataša Todorović je i 2017. i 2018. godine dala video izjavu za Ujedinjene nacije, a povodom obeležavanja 15. juna Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima. Sprovedene su edukacije starijih osoba na temu ljudskih prava i građanskog aktivizma, preko 5.000 starijih je prošlo kroz ove edukacije. Važan deo projekta bila je podrška malih lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje starijih gde su partneri govorili o lekcijama naučenim iz implementacije 62 mikro-projekta u pet država, a u pripremi je i regionalna publikacija koja će sadržati primere dobre prakse i zagovaračke strategije prikupljene kroz implementaciju. U Biltenu koji je izlazio na svakih tri meseca pisali su eksperti i ekspertkinje iz čitavog sveta. Za svaku mrežu je izrađen web sajt i postoji jedan zajednički za TASIOP projekat (prezentaciju Nataše Todorović možete preuzeti ovde).

Na konferenciji u delu koji se zvao “Dostojanstveno starenje kroz dobre javne politike”  učestvovali su Aleš Kenda predstavnik Slovenačkog ministarstva za rad, porodicu, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, Erika Winkler Austrijskog federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača koji su oboje i predstavnici svojih država u Radnoj grupi za starenje Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija (UNECE) i Danijela Čukić Vlahović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Gospodin Kenda je predstavio strategije koje su razvijene u Sloveniji, a koje se tiču starijih osoba i podvukao da je neophodno da pratimo implementaciju strategija i zakona kako bismo mogli da unapredimo svoj rad (njegovu prezentaciju možete preuzeti ovde). Gospođa Winkler je naglasila značaj aktivnog starenja i celoživotnog učenja i prikazala je napore koje čin Austrijska Vlada u cilju poboljšanja Kvaliteta života starijih ne samo u Austriji već i na globalnom nivou, a gospođa Čukić Vlahović nam je prikazala šta je to što se u Srbiji uradilo i šta će se uraditi po pitanju kreiranja javnih politika koje će omogućiti dostojanstveno starenje (prezentaciju gospođe Winkler možete preuzeti ovde).

Na konferenciji su učestvovali i međunarodni eksperti sa stručnim temama. Verity McGivern iz organizacije HelpAge Interational predstavila je potrebu da se svi uključimo u zagovaranje da starenje bude prepoznato u Agendi 2030 Ujedinjenih nacija i ciljeva održivog razvoja (njenu prezentaciju možete preuzeti ovde).

Bridget Sleap koja se već godinama bavi zagovaranjem za prava starijih i donošenjem nove Konvencije o pravima starijih, upoznala nas je i sa delom materijala koji se sprema za sledeći sastanak Otvorene radne grupe za starenje koja će se održati aprila meseca u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Tema tog sastanka biće socijalna sigurnost i celoživotno učenje i u konsultacijama kao i ranije dve godine učestvovalo je preko 100 starijih osoba iz Srbije (njenu prezentaciju možete preuzeti ovde).

Tatjana Prijić, zamenica poverenice za zaštitu ravnopravnosti govorila je o diskriminaciji na osnovu godina i o tome kako je neophodno da se celo društvo uključi u borbu protiv diskriminacije.

Lina Al Qurah, iz HelpAge International Estelle Huchet, predstavnica Age Platform Europe i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije na posebnoj sesiji govorili su o značaju mreža i umrežavanja i o tome da mreže daju mogućnost da se naš glas bolje čuje i da nam argumenti u zagovaranju budu jači kada razgovaramo sa donosiocima odluka. Oni su predstavili značaj mreža na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou (prezentaciju vezanu za ovu temu možete preuzeti ovde).

HelpAge International je 12. decembra širom sveta predstavio Globalni Indeks – Trendovi u zdravlju i starenju, pa je ova prezentacija u isto vreme planirana i u Beogradu. Osnovne podatke Indeksa predstavila je Lina Al Qurah, iz HelpAge International, govorila je šta znači pravo starijih osoba na zdravlje. S obzirom na to da je Srbija učestvovala u ovom istraživanju dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije predstavio je rezultate i svakako je značajno da znamo da kako populacija stari struktura bolesti u Srbiji se menja. Nezarazne bolesti su vodeći uzrok smrti i odgovorne su za preko 90 posto svih smrtnih ishoda među muškarcima i ženama starosti od 50 do 69 godina i 70 i više godina (prezentaciju vezanu za ovu temu možete preuzeti ovde).

Estelle Huchet iz Age Platform Europe predstavila nam je kampanju „Ravnopravno starenje“ koja je trajala 70 dana od 1. oktobra Međunarodnog dana starijih do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava i pokrenuta je povodom 70 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ova kampanja predstavlja borbu protiv ejdžizma, a svaka nedelja bila je usmerena na različita pitanja koja se odnose na starenje i ejdžizma. Crveni krst Srbije se aktivno uključio u ovu kampanju (prezentaciju gospođe Huchet o kampanji „Ravnopravno starenje“ možete preuzeti ovde, a njenu prezentaciju organizacije Age Platform Europe možete preuzeti ovde).

Predstavnici partnera u projektu: Albanske asocijacije gerijatara i gerontologa, Udruženja Osmijeh – Gračanica iz Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Makedonije i Asocijacije Humanost iz Makedonije, Crvenog krsta Crne Gore i Crvenog krsta Srbije predstavili su uspehe projekta u svojim državama, a na posebnoj sesiji 12. decembra predstavili su mikro-projekte. Angelika Scherzer predstavnica Austrijskog Crvenog krsta govorila je o pozitivnim iskustvima u saradnji na projektu i planovima za budući zajednički rad na sličnoj temi.

Konferencija je pokazala značaj inicijative za socijalno uključivanje starijih osoba i svest da je uključivanje starijih osoba u javni život i dijalog o svim za njih relevantnim temama neophodan odgovor na demografske trendove.

Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ podržan je od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog crvenog krsta.

 

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content