Zaštitnik građana organizovao je 28. novembra 2022 godine u Palati Srbije okrugli sto „Zaštita prava starijih žena na selu kroz praćenje sprovođenja Revidirane Evropske socijalne povelje“, sa ciljem da se zaštite prava starijih žena na selu kroz izveštavanje o sprovođenju Revidirane Evropske socijalne povelje kao instrumenta koji proklamuje i podstiče punu zaštitu i uživanje prava starijih.

Na konferenciji su učestvovale dve predstavnice mreže Humanas, Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva “Amity“ i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Gerontološkog društva Srbije.

 

Nataša Todorović je govorila o kapacitetima i načinu organizovanja rada organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prava starijih žena na selu, dok je o primeni istraživačkog pristupa za praćenje ostvarivanja ekonomsko-socijalnih prava starijih žena na selu govorila istraživačica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Jelena Ćeriman.

Nadežda Satarić je navela da su osnovne karakteristike položaja starijih žena na selu socijalna isključenost, nevidljivost, kao i niži nivo obrazovanja i nedovoljna informisanost o njihovim pravima, kao i da je stepen uživanja ekonomskih prava veoma nizak, iako učestvuju u stvaranju ekonomskih dobara. Profesorka Pravnog fakulteta u Nišu Nevena Petrušić je istakla da je Srbija ratifikovala niz međunarodnih ugovora za zaštitu i unapređenje prava starijih i da ima dobar normativni okvir, ali da se problem javlja prilikom njihove primene.

 

Zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović najavila i da će ova nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava sledeće godine putem prilagođenih upitnika pribavljati podatke od relevantnih lokalnih, pokrajinskih i državnih organa i organizacija koje se bave zaštitom prava starijih žena na selu kako bismo imali potpuni prikaz dostupnosti i kvaliteta pružanja usluge pomoć u kući i kućnog lečenja.

 

Zaključak konferencije je da je potrebno uključivanje širokog spektra relevantnih aktera na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou u rešavanju izazova važnih za ostvarivanje prava posebno osetljivih grupa, kao i organizacija civilnog društva, kako bi se prikupili što konkretniji podaci o položaju starijih žena na selu.